I dag var Spekter i familie- og kulturkomiteen for å kommentere på budsjettforslaget for 2021.

Finansieringsnøkkelen må opprettholdes

Regjeringen foreslår i budsjettforslaget at den faste finansieringsnøkkelen mellom staten og fylke- og kommune for region- og landsdelsinstitusjonene innenfor musikk og scenekunst skal avvikles i 2021. Spekter mener dette er et dårlig forslag, og er tilfreds med at regjeringen nå har lagt forslaget på is.

Den faste fordelingsnøkkelen sikrer for det første forutsigbarhet for institusjoner og bidrar til å hindre at institusjonene blir salderingsposter på trange fylkeskommunale- og kommunale budsjett. Kommune og fylke er med dagens finansieringsordning forpliktet til å følge opp med sin del av det offentlige tilskuddet, der staten bidrar med 70 prosent og fylke og kommune til sammen med 30 prosent av det samlede offentlige tilskuddet til hver av disse institusjonene. 

– Spekter mener dagens fordelingsmodell er solid, og bør videreføres. Om regjering og storting likevel ønsker å fremme forslag om en ny finansieringsmodell, bør det avventes til etter at den nye kulturloven og den varslede scenekunststrategien er lagt frem, sa Åslaug Magnusson, som samtidig anmodet komiteen om å sikre at dette blir gjort i riktig rekkefølge.

Viktige kompensasjonsbidrag til institusjonene

– Det ser ut til at vi nå går fra en første unntakstilstand til en ny normal, der smittefare vil måtte håndteres i lang tid fremover, og det har Spekters medlemmer vist at de kan, poengterte Magnusson.

– Men, fortsatte hun, de strenge smittevernsrestriksjonene hindrer aktørene i å utnytte sitt inntjeningspotensial, og slik vil produksjonskapasiteten, sysselsettingen og publikumstilbudet bli påvirket i lang tid framover. Vi vil advare mot tap av viktig kompetanse i en bransje der kontinuerlig arbeid er uunnværlig for å opprettholde den kvaliteten som kreves for å levere på toppnivå i internasjonale bransjer.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kulturinstitusjoner med over 60 prosent offentlig finansiering med sammen 200 mill. kroner. Dette mener Spekter er positivt.

Magnusson minnet komiteen om at disse institusjonene, som de viktigste arbeids- og oppdragsgiverne for kunst- og kulturarbeidere i landet, vil være i en ekstraordinær situasjon i tiden fremover, og at dette vil kreve nøye oppfølging.

– Sterk institusjonsøkonomi kommer hele kulturlivet til gode, poengterte Spekters representant.

Stimuleringsordningen må treffe museene bedre

Spekter mener det er positivt at regjeringen varsler en ny stimuleringsordning for aktører uten vesentlig grad av offentlig finansiering. Men den må være treffsikker, effektiv og langsiktig, og den må komme tidsnok. Forutsigbarhet og likviditet er nøkkelen for aktører som arbeider med lange tidshorisonter.

– Det er Spekters erfaring at museene ikke er målgruppe for stimuleringsordningene med sin sterke enkeltarrangementsprofil, sa Magnusson.

Nedgangen i cruiseturisme og utenlandske besøkende dette året rammer mange av museene svært hardt, blant annet Spekter-medlemmene Norsk Folkemuseum og Nobels Fredssenter, som begge får svært beskjedne økninger i budsjettforslaget for 2021. De vil dermed stå overfor store driftsutfordringer det kommende året, og må få tilpassede ordninger som kan avhjelpe deres situasjon.

Positiv talentsatsning

Spekter er glad for at det er foreslått en økning i bevilgningen til Talent Norge på 14 millioner kroner. – Det er viktig i et demokratiperspektiv å øke bredden i rekrutteringen, og Talent Norge har siden oppstarten lykkes svært godt i arbeidet med å bygge opp nye talenter, sammen med bransjens etablerte aktører og private bidragsytere, forklarte Magnusson.  Hun understreket at en satsning på institusjonene også er en satsning på talenter, ikke minst over tid, da institusjonene i veldig stor grad er talentenes konkrete utviklingsarenaer.

Kulturrådets rolle må avklares

Spekter har forståelse for at regjeringen følger opp Kulturmeldingen (Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft, Kulturpolitikk for framtida) som peker på at en overføring av mer av ansvaret for tilskuddsforvaltningen til underliggende etater ville bidra til en større grad av effektivisering, forenkling og likebehandling av tilskuddsmottakerne.

– Men vi etterlyser en mer transparent prosess rundt Kulturrådets rolle, som uten en bredere diskusjon og behandling kan synes å stadig få utvidet sitt mandat gjennom å bli tildelt flere roller og mer ansvar. Vi ønsker også en bedre forankret prosess før eventuelle overføring skjer, da konsekvenser og begrunnelse for flytting, og hva dette konkret innebærer fremstår som svært uklart, sa Magnusson.

– Spekter etterlyser en langt større transparens i arbeidet med å utvikle kulturrådets direktoratsfunksjon. Det er store endringer som blir foreslått, og det uten en bredere dialog eller diskusjon, avsluttet Magnusson.

Les hele Spekters høringsinnspill under Dokumenter.