Fredag 19. juni sendte Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke, CREO – forbundet for kunst og kultur, Norsk teater- og orkesterforening, Film & Kino, Norske Kulturhus og Norske konsertarrangører et felles brev til Kulturdepartementet med forslag til tiltak som kan bidra til å lette situasjonen for kulturinstitusjonene i en svært vanskelig tid.

I brevet foreslås to tiltak vedrørende avstandsrestriksjoner, som kan bidra til å bøte på de økonomiske konsekvensene og samtidig ivareta smittevern. Dette er også slik man har løst det i f.eks. Danmark:

  1. Meteren i salen måles fra midten av setet, eller det skal være ett tomt sete mellom hver husstand/kohort.
  2. Hver fastmonterte seterad kan benyttes da det er ansikt til ansikt som er viktigst for smittevernet ifølge FHI.

– Disse tiltakene vil ikke løse alt, men de kan bidra til å bedre forutsetningene for gjenåpning av kulturvirksomhetene, og til at flere kan benytte kulturtilbudet, sier Bratten.

Spekter anerkjenner Regjeringens logikk, der man forsiktig og kontrollert åpner sektor for sektor. Det som kan virke mindre logisk på lang sikt, er å underlegge hele landet og alle deler av samfunnet de samme arrangementsrestriksjonene gjennom Covid 19-forskriften.

Et av de mest kritiske elementene i smitteverntiltakene for arrangementer med sittende publikum er avstandsrestriksjonene i salen. Det er gjort flere undersøkelser blant arbeidsgiverorganisasjonenes medlemmer som med all tydelighet viser at det er regelen om minst en meters avstand mellom publikum i salen som er det største hinderet for lønnsomhet, og for i det hele tatt å kunne gradvis reetablere et etterlengtet tilbud til publikum.

Kulturvirksomhetene tar smittevern på alvor

Spekters kulturmedlemmer tar selvsagt smittevernet på høyeste alvor, og alle produksjoner og forestillinger er underlagt strenge smittevernregimer. Samtidig øker utfordringene siden de økonomiske konsekvensene er så store. Dette vil forsterke seg hvis antallsrestriksjonene vil være de samme i lang tid fremover. En tilpasning av smitteverntiltakene vil være viktig for å opprettholde legitimiteten til tiltakene fremover. 

Spekter tok opp saken med Finansministeren og Næringsministeren

I et møte 25. juni, tok Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten denne problemstillingen også opp med Finansministeren og Næringsministeren. Hun understreket blant annet betydningen av å vurdere praktiseringen av smittevernreglene kontinuerlig med tanke på muligheten til å kunne åpne for at flere publikummere kan være til stede. Hun påpekte også betydningen kulturinstitusjonene har for demokrati, ytringsfrihet og befolkningens restitusjon. 

25. juni fikk organisasjonene svar i et brev fra Kulturdepartementet om at Helsedirektoratet har vurdert forslaget og presisert at det bør være en meter fra skulder til skulder der man sitter ved siden av hverandre.

Begge brevene finner du under Dokumenter på denne siden.