Etter lovens ordlyd, og presisert av Finansdepartementet i lovforarbeidene, er det ikke i tråd med loven å gi hybridpensjonsrettigheter til ansatte som har mindre enn 12 måneders sammenhengende opptjening hos samme arbeidsgiver. 

- Når LO sier at forsikringsselskapene mener dette er uproblematisk, så bygger dette på at forsikringsselskapene har sagt seg villig til å tilby en ordning som er i strid med loven, påpeker Bratten.

Hun minner om at lovene setter grenser for hva en skattefavorisert pensjonsordning kan inneholde. En ordning i strid med loven, utgjør derfor en skatterisiko for arbeidstakerne.

- Over 40 prosent av lønnskostnadene i disse kulturvirksomhetene er lønn og honorar til frilanskunstnere. Frilanserne er en sentral og viktig gruppe i den kunsteriske produksjonen, og  mange av dem vil havne i en skikkelig pensjonsknipe dersom hybrid innføres, slik LO vil. Spekters medlemmer vil uansett ikke innføre en ordning som er i strid med loven, fastslår Bratten.

En myte at alle frilansere får livsvarig pensjon med ordningen LO krever

- Selv om en leverandør til tross for dette skulle tilby hybridpensjon, som LO nå streiker for,  også til de som er ansatt mindre enn 12 måneder sammenhengende hos en arbeidsgiver, vil tilnærmet ingen frilansere få rett til livsvarig pensjon med en hybridordning, sier Bratten

Årsaken er at den opptjente pensjonsbeholdningen må utgjøre minst 53 200 kroner (0,5 G) for å kunne utbetales som hybridpensjon. Frilanseren må derfor i løpet av ansettelsesforholdet ha en inntekt på minst 760 000 kroner, noe de færreste oppnår. I stedet  vil frilanserne få med seg en individuell pensjonsavtale som frilanseren må dekke kostnadene til forvaltning for selv, ved at dette trekkes fra avkastningen hvert år. Spekter har fått beregnet at utbetalt pensjon dermed må forventes å bli ca 10 prosent lavere enn om frilanseren hadde vært i en innskuddsordning.

Kulturvirksomhetene driver ikke med kjønnsdiskriminering

Bratten reagerer også sterkt på at LO hevder at Spekters scenekunstmedlemmer har en kjønnsdiskriminerende pensjonsordning.

- Jeg blir oppriktig lei meg når sentrale tillitsvalgte i LO fremstiller disse seriøse arbeidsgiverne som kvinnediskriminerende. Dette er viktige kulturinstitusjoner med hundreårige tradisjoner i norsk kultur- og arbeidsliv. De har den pensjonsordningen som er klart mest vanlig i Norge utenfor offentlig sektor. Det faller selvsagt på sin egen urimelighet å påstå at Stortinget har vedtatt en pensjonslov som er kvinnediskriminerende. Skal man ta LO på alvor betyr det at 1,5 millioner arbeidstakere i Norge har en pensjonsordning som diskriminerer kvinner, sier Bratten.

Faktum er at gitt lik lønn, opptjeningstid og uttaksperiode, så får kvinner og menn akkurat det samme utbetalt i den innskuddsordningen virksomhetene har i dag, og som LO nå vil fjerne. Når det gjelder livsvarighet, så vil det aller meste av pensjonsutbetalingen uansett komme fra Folketrygden og AFP.

I innskuddsordningen vil enhver ansatt, både kvinne og mann - forutsatt identisk opptjeningsgrunnlag - gå ut av arbeidslivet som pensjonist med nøyaktig samme pensjonskapital. Med innskuddsordningen er det opp til den enkelte pensjonist hvordan han/hun vil disponere denne kapitalen. Utbetalingen kan minimum fordeles over 10 år, eller over så mange år som helst.

Spekter har fått Vestby og Fahre til å beregne årlige utbetalinger fra henholdsvis hybridpensjon og innskuddspensjon, gitt samme forutsetninger:

Årlige utbetalinger fra ulike pensjonsordninger

Reagerer på LOs påstander om løftebrudd

- Jeg synes det er trist og alvorlig at LO fremsetter usanne beskyldninger om løftebrudd. LO vet meget godt at eneste årsak til at arbeidsgiverne i 2016 gikk med på at ordningen skulle være midlertidig, var at det da pågikk lovgivningsprosesser knyttet til privat tjenestepensjon. Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i dette regelverket, og situasjonen har dermed ikke endret seg, sier Bratten.

Dette slo da også LO og Spekter fast i protokoll ved forrige hovedoppgjør.

Spekters scenekunstvirksomheter har i dag pensjon fra første krone, tariffestet og med lovens makssatser

Bratten understreker at Spekters kulturmedlemmer tilbyr Norges beste innskuddspensjonsordning, med pensjon fra første krone, de høyeste sparesatser loven tillater,  og tariffesting av pensjon.

- Dette er noe LO kjemper for på andre områder. Det er ikke aktuelt å bytte ut denne ordningen, som Spekter og kulturvirksomhetene mener er best for de fast ansatte og ikke minst for frilanserne. Det er kun 3 prosent av norske arbeidstakere som har en like god pensjonsordning, så det er uforståelig hvorfor LO vil bytte den ut, sier Bratten.