Arbeidsgiverforeningen Spekter kan ikke gi tilslutning til de forslagene som foreslås av utvalget. De forenklingsgevinster som oppnås gjennom én felles merverdiavgiftssats forsvarer ikke de uheldige virkningene dette vil ha for de bransjer som blir berørt og de fordelingsmessige og samfunnsmessige virkningene av en slik felles sats.

Utvalget har beregnet at man med én felles sats vil kunne redusere merverdiavgiften til 23 prosent. Vi har liten tro på at dette er realistisk, da en slik endring utvilsomt vil måtte kombineres med særskilte finansieringstiltak der en merverdiavgiftheving slår uheldig ut. I sum vil dette fort bli mer uoversiktlig og mindre treffsikkert enn dagens system.

Det kan imidlertid være grunn til å gjennomgå enkelte forhold knyttet til hvordan dagens regelverk er utformet. Vi vil i den forbindelse trekke frem kultursektoren, der vi i forbindelse med statsbudsjettet 2019, og også tidligere, har etterlyst endringer i regelverket. Jf. bl.a. vårt brev av 11. september 2015 til departementet. Deler av kultursektoren har i dag lav mva-sats, mens andre deler av sektoren (musikk og scenekunst) er unntatt avgift. Et særskilt kulturmomsutvalg (NOU 2008:7) foreslo at de fleste kulturarrangementer skulle omfattes av en lav mva-sats. Spekter støtter en slik bredere modell innen kulturområdet som vil bidra til en enklere og mer oversiktlig ordning innen kultursektoren.

Les høringen her.