Spekter er positive til at det lovfestes en bestemmelse som gir Medietilsynet hjemmel til å pålegge den som eier eller disponerer nett som formidler fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester for å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill i strid med norsk rett. 

Spekter støtter hensikten med forslaget som er å stoppe ulovlig spillreklame. Stadig flere land, også de som har valgt en annen pengespillregulering enn Norge, strammer nå inn på adgangen til reklame for pengespill og særlig for kasinospill på nett. Ulovlig markedsføring av pengespill i fjernsyn eller i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet er utelukkende negativt.

Manglende virkemidler i dagens lovverk

I dag blir det i stort omfang vist ulovlig reklame for utenlandske spillselskap på norske TV-kanaler som sender fra et annet EU-land. Det blir vist over 600 000 reklamer for pengespill på TV i Norge hvert år. Mer enn 1500 hver dag, over 60 hver eneste time. 90 prosent av alle disse reklamene er for ulovlige pengespill i følge tall fra TV2. 40 prosent av nordmenn tror at denne reklamen er lovlig i Norge. Dette undergraver både respekt for lovverket og enerettsmodellen. Norske myndigheter har i begrenset grad hatt virkemidler for å stoppe reklamen fra disse selskapene, som ikke har lov til å tilby eller markedsføre pengespill i Norge. Regjeringen vil endre kringkastingsloven for å gi Medietilsynet en hjemmel til å håndheve forbudet mot ulovlig spillreklame. Endringene innebærer at Medietilsynet vil kunne pålegge distributører av TV-kanaler og audiovisuelle tjenester for å hindre tilgangen til ulovlig pengespillreklame. Med forslaget viser Regjeringen at de setter sosiale hensyn først i pengespillpolitikken. Endringen i kringkastingsloven vil være det største enkeltgrepet i reguleringen av pengespillmarkedet siden automatreformen som innførte monopol på spilleautomater. Med unntak av spillreklame på norske TV-kanaler sendt fra utlandet har Norge et velregulert pengespillmarked, som overvåkes tett av Lotteritilsynet.  Men samtidig mangler det virkemidler for å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill i strid med norsk rett.

Enerettsmodellen må styrkes

I Norge har man bestemt at noen aktører skal ha enerett til å tilby pengespill, bedre kjent som enerettsmodellen. Denne modellen utfordres av utenlandske spillselskaper, som ikke har lov til å tilby eller markedsføre seg i Norge. Å stoppe ulovlig reklame som blir sendt fra utlandet på norske TV-kanaler vil være et viktig tiltak for å forsterke enerettsmodellen. Enerettsmodellen gir myndighetene flere styringsvirkemidler enn bare styring gjennom lover og forskrifter.

Flere store uregulerte aktører arbeider målrettet for å utfordre den norske pengespillovgivningen. Disse har ikke som primær intensjon å beskytte spillerne på det norske markedet. På denne bakgrunn er det avgjørende at enerettsmodellen i norsk spillpolitikk beholdes og styrkes.

Ulovlig spillreklame undergraver allmennkringkasterne

Spekter støtter regjeringens syn på at norsk kultur og mediemangfold er viktig, men at det må finansieres på andre måter enn gjennom distribusjon av ulovlig pengespillreklame. Motstandere av forslaget har hevdet at tiltaket ikke er effektivt, og vil true norske kulturarbeidsplasser, norske TV-produksjoner og mediemangfoldet i Norge. NRKs dramabudsjett alene er på over 300 millioner kroner og har ringvirkninger for hele den norske produksjonsbransjen – skuespillere, forfattere, produsenter og regissører. I tillegg satser strømmeaktører som Netflix og Viaplay stadig mer på norsk innhold. Det er derfor ingen grunn til å tro at det vil bli oppsigelser i produksjonsbransjen, når forslaget innføres.

Det har også blitt hevdet at om forslaget blir vedtatt så vil annonsekronene flytte seg fra TV til digitale kanaler/flater. Vi finner grunn til å minne om at Lotteritilsynet har god kontroll når det gjelder reklame på nett, og at tilsynet har blant annet fått aktører som Google, Facebook og Apple til å respektere det norske reklameforbudet.

Det er rimelig å anta at reklamepengene fra utenlandske spillselskaper har vært en sentral forutsetning for at store internasjonale medieselskaper har kunnet overby NRK og TV2 i kampen om norske sportsrettigheter. Inntektene fra spillreklame er en medvirkende årsak til at disse aktørene kan utkonkurrere de norske aktørene, og overta TV-rettighetene til viktige idrettsbegivenheter. Dersom lovverket ikke endres og håndheves strengere enn i dag vil for eksempel OL, håndball-VM og skiidrett sendes på kanaler med spillreklame. Dette vil bidra til å undergrave allmennkringkasterne i Norge, med de konsekvensene det har for mediemangfoldet. Spekter vil også advare mot en ordning der aktørene i markedet gis anledning til å selvregulere spilllreklame. En slik tilnærming kan gjøre det svært vanskelig å regulere spillmarkedet framover.

Hvilket pengespillmarked man ønsker er et verdispørsmål. Regjeringen har med sitt forslag foreslått gode virkemidler for å stoppe ulovlig spillreklame, og styrke den norske enerettsmodellen.

Les høringen her.