Arbeidsgiverforeningen Spekter avga nylig sitt høringssvar til Skatteutvalgets innstilling «NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem», der utvalget foreslår mange endringer i skattesystemet.

– For Spekter er det viktig å poengtere at forslag til endringer i skatter og avgifter må sees i en helhet, og at endringer på ett felt kan få betydelige effekter på andre områder. Det er avgjørende at skattesystemet er stabilt og velfungerende og ikke minst at det gir forutsigbare rammer for næringslivet og verdiskapningen. I Spekters høringssvar har vi særlig lagt vekt på de forslagene til endringer som vil styrke arbeidslinjen og sikre grønn omstilling, understreker Ranjit Kaur.

– Spekter har dessuten også særlig kommentert forslag som vil ha stor betydning for våre medlemsvirksomheter. Dette gjelder i særdeleshet forslaget om en felles alminnelig sats på merverdiavgift, som vi mener vil gi uheldige virkninger for flere av våre medlemsvirksomheter særlig innenfor kultur- og samferdselssektorene. Når det gjelder kultursektoren er Spekter enig med både utvalget og kulturmomsutvalget (NOU 2008: 7) i at musikk og scenekunst bør innlemmes i avgiftsplikten, men da med en lav merverdiavgiftssats. Vi mener dessuten at utvalgets forslag om økt merverdiavgift for persontransport ikke bør tas til følge inntil en opptrapping av avgiftene for biltrafikk forbedrer kollektivtransportens konkurransekraft mot personbil, forklarer Kaur.

De viktigste punktene fra Spekters høringssvar rundt Skatteutvalgets innstilling er:
 

Skatt som styrker arbeidslinja, samt forslag knyttet til arbeidsgiveravgiften:

  • Spekter mener at arbeidslinjen må styrkes og at det bør gjøres grep som bidrar til å øke sysselsettingen. Vår velferdsmodell er tuftet på at vi lever av hverandres arbeid.  Skattesystemet må derfor sammen med andre tiltak, slik bl.a. Sysselsettingsutvalget (NOU 2021: 2) foreslår, bidrar til å underbygge og styrke arbeidslinjen i årene fremover.
  • Spekter mener at den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750.000 kroner, som ble innført med en særlig konjunkturpolitisk begrunnelse, må være midlertidig og avvikles så fort som mulig.
  • Skatteutvalget har ikke foreslått noen konkrete endringer av arbeidsgiveravgiften, men mener at det på sikt bør gjennomføres en bred gjennomgang av denne typen avgift. Spekter støtter utvalgets forslag om en bred gjennomgang av arbeidsgiveravgiften.


Forslag om felles alminnelig sats på merverdiavgift:

  • Spekter mener at en felles merverdiavgiftssats på 25 pst. vil være uheldig og at flere kulturaktører, som musikk og scenekunst, i stedet bør innlemmes i merverdiavgiftssystemet med lav sats. Dette vil utjevne skjevheter i konkurransen om publikum i kultursektoren og samtidig bidra til en administrativ forenkling og effektivisering for de kulturinstitusjonene som i dag har regnskap som er dels avgiftsunntatt og dels avgiftspliktig.
  • Spekter mener at det å skyve kompensasjonen for en høyere merverdiavgiftssats over til offentlige tilskuddsordninger ikke er en bærekraftig løsning for å sikre kulturinstitusjonene nødvendig forutsigbarhet og handlingsrom. Det vil også være en ulempe og ekstra administrativ byrde for kulturaktører som i dag driver helt uten støtteordninger fra kulturdepartementet og kulturrådet om de må begynne å søke slik statlig støtte.
  • Spekter mener at utvalgets forslag om økt merverdiavgift for persontransport ikke bør tas til følge inntil en opptrapping av avgiftene for biltrafikken ivaretar og helst forbedrer kollektivtransportens konkurransekraft mot personbil.

Forslag om økt CO2-avgift, som et bidrag til grønn omstilling:

  • Spekter mener at CO2-avgiften bør økes fordi det vil styrke en helt nødvendig grønn omstilling av næringsliv og samfunn. Flere av Spekters medlemmer er langt fremme når det gjelder klima- og miljøvennlige løsninger og har allerede redusert utslippene fra sin virksomhet betydelig.
  • Spekter mener, som utvalget, at økt CO2-avgift for veitrafikken ikke bør kompenseres gjennom å kutte i veibruksavgiften. Veibruksavgiften skal reflektere øvrige eksterne kostnader utover CO2-utslipp, og bør derfor ikke reduseres så lenge disse kostnadene ikke er redusert.
  • Spekter mener at ulike sektorer bør stilles overfor samme kostnad ved å slippe ut klimagasser. Spekter støtter en økning av CO2-avgiften. Økt CO2-avgift bør kompenseres i form av redusert flypassasjeravgift inntil andre deler av transportsektorer har kommet opp på samme effektive CO2-pris som luftfarten belastes med.

Forslag til felles elavgiftssats:

  • Spekter mener at dersom det innføres en felles elavgiftssats for næringslivet, må skinnegående transport kompenseres for de økte kostnadene, slik at ikke konkurransekraften svekkes vis-à-vis veitrafikken. Dette inkluderer også kommersielt drevet togtransport. Svekking av konkurransekraften til skinnegående transport vil medføre økt veitrafikk, og dermed gi høyere samfunnsøkonomiske kostnader.

Les hele høringssvaret med Spekters analyser og begrunnelser her: