– Spekter er i hovedsak fornøyd med de justeringer departementet har foretatt i forskriften sammenlignet med ordningen i 2020, og mener dette vil treffe mange hardt rammede kulturarrangører godt, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter.

Ordningen treffer ikke museene godt nok

En av Spekters største bekymringer nå knytter seg til de store museene, som Norsk Folkemuseum og Nobels Fredssenter, som ikke opplever at ordningene så langt har truffet dem på en god nok måte.

– Spekter har i vår dialog med Kulturdepartementet – også i tidligere innspillsrunder påpekt at både stimulerings- og kompensasjonsordningene må innrettes slik at de treffer museenes jevne drift bedre. Vi kan ikke se at det er gjort noe for å imøtekomme museene i den foreslåtte forskriften, sier Larsen.

Museene som er aktuelle for ordningen er de med de høyeste egeninntektene og med en betydelig andel utenlandske besøkende. Flere museer har mistet store deler av sitt publikum, som betyr at de har mistet betydelige inntekter fra billettsalg, butikk og kafé. Flere museer i Oslo sentrum har opplevd betydelig fall i besøket, og får ikke kompensert for fallet i utenlandsk turisme med økt norsk turisme, slik flere museer i mindre sentrale strøk har kunnet. Spekters medlemmer Nobels Fredssenter og Norsk Folkemuseum er av disse. Det er helt nødvendig å sikre de store institusjonene med jevn drift på en bedre måte enn ordningene har gjort så langt.

– Derfor foreslår Spekter at de hardest rammede museene mottar et rammetilskudd på lik linje med institusjonene med over 60 % offentlig finansiering om en justering av stimuleringsordningen ikke lar seg gjøre, avslutter Gunnar Larsen.