- Streikebryteri er en alvorlig beskyldning overfor ansatte som ikke er tatt ut i streik og som bare utfører sin arbeidsplikt. Det er også svært ubehagelig for ledelsen ved virksomhetene å bli beskyldt for å medvirke til dette. Vi forventer at LO rydder opp og bidrar til at slike påstander ikke fremsettes, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekter oppfatter at påstandene om streikebryteri er ubegrunnede. Virksomhetene har innrettet driften ut fra de ressursene som er tilgjengelige, i samsvar med reglene i lov og tariffavtale og innenfor rammen av de ansattes arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse.

Spekter har derfor sendt følgende henvendelse til LO Stat, hvor vi ber om at LO Stat medvirker til at påstander om streikebryteri ikke får fremsettes fritt overfor arbeidsgiverne ved institusjonene:

Til LO Stat v/Lise Olsen
Spekter registrerer at det har vært fremmet en rekke påstander om streikebryteri fra tillitsvalgte og andre overfor våre medlemsvirksomheter som er berørt av den pågående streiken. Påstandene er etter vår vurdering ubegrunnede, da alle disposisjoner som er gjort ved de berørte institusjonene synes å være innenfor allment aksepterte rammer for arbeid under streik. Streikebryteri er en alvorlig beskyldning overfor ansatte som ikke er tatt ut i streik og som bare utfører sin arbeidsplikt. Det er også svært ubehagelig for ledelsen ved virksomhetene å bli beskyldt for å medvirke til dette.

 Spekter ber om at LO Stat medvirker til at påstander om streikebryteri ikke får fremsettes fritt av tillitsvalgte eller andre i deres rekker.

Tillitsvalgte har ved flere tilfeller anmodet om lokale drøftingsmøter for å drøfte spørsmål om streikebryteri. Til orientering er Spekters råd til våre medlemmer å avvise dette og henvise tillitsvalgte til å varsle sitt forbund, og at LO Stat deretter eventuelt kan ta det opp med Spekter.