Kulturinstitusjonene må sikres forutsigbar offentlig finansiering gjennom en helhetlig nasjonal forvaltningsstruktur som gjør dem i stand til å drive innovasjon og organisasjonsutvikling i takt med samfunnsutviklingen.

Spekter mener ABE-reformen må evalueres både for å se på konsekvensene den har gitt, men også for å få vurdert hvilke tiltak som kan være en stimulator for en sunn økonomi i kulturinstitusjonene som sikrer mest kunst for pengene.

Institusjonene er viktige ambassadører for norsk kunst, språk og kultur både i Norge, men også internasjonalt, og det er avgjørende med forutsigbare og tidsmessige rammevilkår som ikke hindrer institusjonene i å videreutvikle denne rollen.

Spekter mener regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform er et lite målrettet tiltak.

Dette flate kuttet rammer hardest de virksomhetene som allerede har effektivisert og kan bli en sovepute der effektiviseringspotensialet er større.

Spekter mener det er potensial i både lovverk og tariffavtaler, som med mer tidsmessige innretninger kan gi langt større effekt.