Spekter er i hovudsak fornøyd med de justeringer departementet har foretatt i forskriften sammenlignet med ordningen i 2020, og mener dette vil treffe mange hardt rammede kulturarrangører godt, så lenge nasjonale og lokale restriksjoner åpner opp for at det er mulig å gjennomføre arrangementer. Spekter mener samtidig at forskriften ikke treffer museene godt nok, at det må settes av midler til internasjonal virksomhet og i tillegg har vi noen spørsmål våre medlemmer ønsker avklaring på når det gjelder forskriftens §11 om stansing og tilbakebetaling.

§11 Stansing og tilbakebetaling

Spekter støtter at tilskudd ikke skal kreves tilbakebetalt når arrangementet ikke kan gjennomføres nedskalert og avlyses som følge av klare og dokumenterbare råd eller pålegg fra offentlige myndigheter som følge av covid-19, og at artistene og utøvernes honorar regnes som uungåelige økonomiske forpliktelser i denne sammenhen. Men flere av våre medlemmer stusser over at Lønn og honorar utover 45 000 kroner per artist eller utøver per arrangement regnes ikke som "uunngåelige økonomiske forpliktelser"

Spekter har forståelse for at departementet ønsker å sette et tak på hva den enkelte artist kan få av honorar i slike tilfeller, men da må det presiseres hva som ligger i disse 45 000 kronene.

Av spørsmål som dukker opp, og som trengs svar på før vi kan gjøre en reell vurdering av dette er:

-          Gjelder det per utøver, eller per utøver i et band?

-          Er summen brutto, eller netto?

Ordningen treffer ikke museene godt nok

Spekter har i all vår dialog med Kulturdepartementet – også i tidligere innspillsrunder påpekt at både stimulerings- og kompensasjonsordningene må innrettes slik at de treffer museenes jevne drift bedre.

Museene som er aktuelle for ordningen er de med de høyeste egeninntektene og med en betydelig andel utenlandske besøkende. Flere museer har mistet store deler av sitt publikum, som betyr at de har mistet betydelige inntekter fra billettsalg, butikk og kafe. Det er ingen grunn til å tro at det internasjonale publikummet vil komme tilbake i den nye tilskuddsperioden. Mange museer opplever også reduksjon i norske besøkende på grunn av reiserestriksjoner og frykt for smitte ved reise. Flere museer i Oslo sentrum har opplevd betydelig fall i besøket, og får ikke kompensert for fallet i utenlandsk turisme med økt norks turisme, slik flere museer i mindre sentrale strøk har kunnet. Spekters medlemmer Nobels Fredssenter og Norsk Folkemuseum er av disse. Det er helt nødvendig å sikre disse store institusjonene med jevn drift på en bedre måte enn ordningene har gjort så langt.

Justeringene kan legges til følgende paragrafer:

§ 3
Tilskudd kan gis til arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kommunale kulturhus og kinoer, eller menighetsråd eller lignende som er en del av et tros- eller livssynssamfunn, kan også regnes som arrangør selv om de ikke har en selvstendig registrering i Enhetsregisteret. For filmarrangementer kan både distributør og visningsleddet søke tilskudd som arrangør.

Kommentar: Spekter vil foreslå at det legges inn en presisering om museumsvirksomhet/utstillingsvirksomhet. Et åpent museum er noe annet en enkeltforestillinger på kino, teater og festivaler, og det bør presiseres at ordningen også gjelder for museer med jevn drift.

§4
b Norsk kulturråd kan gi tilskudd til gjennomføring av billetterte kulturarrangement som må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet. 

Kommentar: Dersom stimuleringsordningen skal dekke museenes situasjon må den utformes slik at den tar høyde for at publikumsgrunnlaget er falt bort, altså at eksempelvis reiserestriksjoner gjør det umulig for turister å komme. Den kan ikke utelukkende knyttes til publikumsrestriksjonene i Covid 19-forskriftens arrangemensbestemmelser, eller lokale forskrifter.

Spekter foreslår at de mest hardt rammede museene mottar et rammetilskudd på lik linje med institusjonene med over 60% offentlig finansiering om en justering av stimuleringsordningen ikke lar seg gjøre.

Øremerke midler for å styrke nasjonal og internasjonal konkurransekraft

Spekter støtter også Norwegian Arts Abroad sitt innspill som peker på at det norske kulturlivet som arbeider og henter inntekter fra internasjonale oppdrag, ikke har vært omfattet av stimulerings- og kompensasjonsordningene. Stimuleringsordningen bør derfor øremerke midler med formål å styrke nasjonal og internasjonal konkurransekraft og å benytte flere deler av virkemiddelapparatet som har målrettet kompetanse på dette.