Utredningsinstruksen må følges og det bør ikke iverksettes omfattende tiltak
Spekter har vært representert i utvalget som har sett på om det er behov for å sikre utbetaling av feriepenger bedre enn i dag. Vi støtter forslagene som et samlet utvalg står sammen om, og viser til punktene 5.1-5.4.

Utvalget har diskutert et forslag om å avsette feriepenger på egen konto, men har konkludert med at det ikke er hensiktsmessig. I stedet foreslår utvalget at arbeidsgiver får en plikt til å gjennomføre reelle drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte dersom det inntrer forhold som gir grunn til å tro at feriepengene helt eller delvis ikke vil bli utbetalt til rett tid. Dette vil være et målrettet tiltak for å sikre at virksomheten har oppmerksomhet rundt å utbetale feriepenger til rett tid.

Et samlet utvalg foreslår også at det utarbeides en veileder om temaet feriepenger. Det vil kunne bidra til økt bevissthet rundt virksomhetenes feriepengehåndtering, og kan forebygge at virksomheter havner i en situasjon hvor de ikke har likviditet til å utbetale feriepenger når de skal.

Vi mener samtidig at det bør utredes nærmere etter utredningsinstruksen hvilke endringer det er behov for. I forbindelse med utvalgsarbeidet, utarbeidet Fafo en rapport som viser at det er svært få arbeidstakerne som ikke får utbetalt feriepenger i rett tid. Eventuelle tiltak må derfor stå i forhold til den situasjonen som omtales i FAFO-rapporten:

"I denne rapporten har vi sett at det var bekymring blant en del bedrifter for hvordan de skulle klare utbetaling av feriepenger opp mot sommeren 2020. Våre data tyder imidlertid på at denne bekymringen ikke materialiserte seg i et vesentlig antall bedrifter som ikke klarte å utbetale feriepengene slik de er pålagt. Ser vi bort fra pandemisituasjonen er det heller ikke indikasjoner på at det er utbredt at feriepenger ikke blir utbetalt med mindre det er en konkurssituasjon  

[…]

Særlig i intervjuene med regnskapsførerne kom det fram at utbetaling av lønn og ferie-penger var førsteprioritet for bedriftene. Dersom en bedrift hadde likviditetsproblemer var det heller andre forpliktelser som ble skjøvet på."

Vi vil også fremheve at Regelrådet i sitt høringsinnspill uttaler at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og at de savner en utredning av forventet utvikling om det ikke innføres noen tiltak, også kalt «null-alternativet».

 

Svært få som ikke får utbetalt feriepenger i rett tid
Spekter mener samtidig at det ikke bør iverksettes omfattende tiltak som rammer arbeidsgivere bredt, når problemet er svært marginalt. Fafo-rapporten viser at det er svært få arbeidstakerne som ikke får utbetalt feriepenger i rett tid. Det er også flertallet i utvalget enig i.

Fafo-rapporten viser blant annet at:

  • De aller fleste får feriepenger som de skal, selv under pandemien
  • Arbeidsgiverne prioriterer å utbetale feriepenger selv når de har økonomiske problemer

Spekter mener at kostnadene på tiltakene må veies opp mot det begrensede omfanget av manglende utbetaling av feriepenger.

Når rapporten viser at omfanget av manglende utbetalinger av feriepenger er svært lavt, er Spekter enig med flertallet i utvalget i at eventuelle tiltak for arbeidsgiver, må ha begrensede kostnader.

Spekter støtter utvalget som mener at tiltak for å sikre feriepenger må være:

  • Egnet til å løse utfordringene med rettidig utbetaling av feriepenger
  • Målrettede, slik at de faktisk vil bidra til rettidig utbetaling av feriepenger
  • Kostnadene på tiltakene må gjenspeile problemomfanget

 

Krav om sikring og førtidig forfall hvis drøfting ikke fører frem
Spekter støtter ikke flertallet i utvalgets forslag til sikring og førtidig utbetaling av feriepenger, fordi det gir for dårlig rettsikkerhet og administrative kostnader for virksomhetene. Spekters representant i utvalget var på mindretallets side i utvalgsarbeidet, og vi støtter mindretallets synspunkter i høringen.

Spekter mener at antesipert/forventet mislighold bør være retningsgivende for i hvilke tilfeller virksomheten kan bli møtt med et krav om sikring og førtidig forfall av feriepenger. Et kjent beviskrav vil sikre forutberegnelighet omkring vurderingene og virke prosessdempende. Feriepengeutbetalingene vil utgjøre mellom 10 til 12 prosent av virksomhetens samlede lønnsutbetalinger. Settes terskelen for lavt vil risikoen for at i utgangspunktet levedyktige virksomheter får en økonomisk byrde som kan få konsekvenser for fremtidig drift og tap av arbeidsplasser.

Og videre må virksomheten kunne fri seg fra et førtidig forfall, så fremt det stilles betryggende sikkerhet for at feriepengene blir utbetalt rettidig, for eksempel at feriepengene settes inn på en sperret konto, garantiordning eller annen kredittstillelse. 

Spekter viser også til at enkelte virksomheter kan få vanskeligheter med å skaffe seg nødvendig sikkerhet, for eksempel nystartede virksomheter. Spekter mener derfor at det bør gjelde samme krav som til sikring av feriepenger som til førtidig forfall. Vi vil også påpeke at sikring, for eksempel lån eller bankgaranti, vil påføre virksomhetene, som allerede er i en krevende situasjon, ytterligere økonomiske og administrative byrder.