Spekter mener kommunereformen er viktig og bør fortsette. Dette for å gi kraft og kompetanse i kommunene til å gjennomføre samhandlingsreformen. Den er også viktig for å sette den enkelte kommune i stand til å ta ansvar for framtidig vekst i helse- og omsorgssektoren.

Spekter tar også til orde for at samhandling om mer sammenhengende pasientforløp bør utvides til å omfatte andre aktører enn bare spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tjenestene bør sees i større sammenheng enn de gjør i dag.