Digitalisering og bruk av ny teknologi gjør det mulig å behandle og følge opp pasienter mer på deres premisser, med høy kvalitet, riktigere bruk av kompetanse og ressurser, styrkede muligheter for samhandling og kompetansedeling mellom tjenestenivåer enn rent stedbundne tjenester. Betydningen av ikke stedbundne tjenester må forventes å øke når en større andel av befolkningen bosetter seg sentralt. Uten tjenester som kan gis på avstand, kan det bli krevende å opprettholde et like godt tjenestetilbud i alle regioner.

Spekter mener det er viktig at finansieringssystemet for spesialisthelsetjenesten videreutvikles for best mulig å tilrettelegge for effektiviserende tjenesteutvikling og bruk av kostnadseffektiv teknologi.