Anne Turid Wikdahl, som har sittet i Helsepersonellkommisjonen på vegne av Spekter, innledet med å vise til kommisjonens analyse om at alle deler av norsk arbeidsliv vil mangle arbeidskraft fremover og at også helse- og omsorgssektoren må omstille seg for å kunne yte et forsvarlig tjenestenivå med færre ansatte per pasient enn i dag.

Må unngå en debatt om hvem som er mest verdig trengende

– Det er svært viktig at vi alle tar dette poenget inn over oss og innser at mangel på personell kan bli en større krise enn både dagens strømkrise og matpriskrise, og at dette vil ramme alle deler av arbeidslivet – ikke bare helsesektoren. Selv om det er lett å bli oppslukt av bekymring for vår egen sektor, må vi unngå en debatt om hvem som er mest verdig trengende i kampen om arbeidskraften. Vi må ha en helhetlig forståelse av det viktige samspillet mellom privat og offentlig sektor i Norge. Uten en sterk privat sektor blir det mindre penger til fordeling og dermed dårligere kår for både helsetjenesten og resten av offentlig sektor. Og uten en sterk helsetjeneste og en effektiv offentlig sektor blir det dårligere kår for muligheten til å drive økonomisk verdiskaping. Vi må derfor ikke falle for fristelsen av å bare være opptatt av meg og mitt, men forsøke å se helheten, innledet Wikdahl, før hun gikk mer konkret inn på hvilke positive muligheter som, til tross for det utfordrende bakteppet, er beskrevet i Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling».

Må styrke helsefagarbeideren

– Først og fremst vil jeg peke på at kommisjonen veldig tydelig slår fast at vi fremdeles har gode muligheter for å unngå et sammenbrudd i helsetjenesten, men da må vi ta debatten og iverksette de riktige tiltakene nå. Vi kan ikke vente lenger, slo Wikdahl fast.

Så kom hun inn på det forslaget i Helsepersonellkommisjonen som trolig ble aller best mottatt i Fagforbundet og på Sykehuskonferansen 2023, nemlig at man må satse mer på helsefagarbeideren framover.

– Vi kan ikke ha trange skott mellom profesjonene. Helsefagarbeidere kan utdannet i hele landet, og helsefagarbeiderne har også en tendens til å bli boende og jobbe der de tar utdannelsen sin. Dessuten må vi fordele oppgavene mellom profesjonene på en annen måte, og her vil helsefagarbeideren være helt sentral. Her har vi noe vi i Spekter og Fagforbundet kan jobbe sammen om framover, slo Wikdahl fast.

Politikk er å prioritere

Wikdahl var videre opptatt av at også helsesektoren må prioritere hardere og bedre fremover, og at oppgaver som ikke gir reell helseverdi må velges bort. Vi må erkjenne at også Norge har begrensede ressurser og at man faktisk må bidra til å dempe tilbudet og etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester, samtidig som man ser med nye øyne på hvor høyt tjenestenivået faktisk må være for å være godt nok.

– Politikk er å prioritere, og politikerne må i større grad enn i dag bidra til sikre økt legitimitet til ledere, ansatte og tillitsvalgte i helse- og omsorgssektoren som står i de tøffe beslutningene overfor pasienter og pårørende hver dag, slo Wikdahl fast.

Økt sysselsetting og økt kompetanse er avgjørende

Til slutt kom hun også inn på mer generelle tiltak som kan bidra til å øke sysselsettingen i Norge, som blant annet å få flere av de som nå står utenfor arbeidslivet ut i jobb, at flere kvinner jobber heltid, at de unge kommer raskere ut i jobb og at seniorene står i yrkeslivet noen år ekstra før de blir pensjonister. Hun pekte også på at økt kompetanse er svaret på de fleste av dagens utfordringer.

Må rydde opp i striden om arbeidstid i sykehus

Sist, men ikke minst, kom Wikdahl inn på arbeidstidsbestemmelsene og hvordan disse praktiseres i sykehusene i dag.

– Det er viktig at ingen skal kunne bruke arbeidstidsbestemmelsene til å hindre at vi har bemanning som dekker behovene hele døgnet og hele uka. Derfor må vi rydde opp i den årelange striden som har vært om arbeidstid i sykehus. Dette bør vi som parter finne ut av i fellesskap – det gir de beste løsningen. Men om det ikke går, må myndigheten på banen. Dette handler ikke om makt – det står rett og slett om en framtidig bærekraftig helsetjeneste, avsluttet Wikdahl.