Spekter har sendt en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet rundt deres forslag til endringer i legemiddelforskriften. I notatet peker Spekter på flere forhold rundt høringen som de mener ikke følger de prosessuelle kravene i utredningsinstruksen.

Svakt grunnlag for forkortet høringsfrist

Spekter påpeker at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt forkortet høringsfrist rundt de foreslåtte forskriftsendringene. Tiltakene som er foreslått bygger på forslag i en rapport fra Visma Analyse i samarbeid med EY, «Riktige legemidler til rett pris - områdegjennomgang av legemidler under folketrygden», som ble lagt frem for nesten tre år siden. Departementet burde derfor hatt god tid til å la de berørte parter belyse konsekvensene av de foreslåtte endringene. I tillegg påpeker Spekter at departementet tilsynelatende allerede har besluttet flere av endringene i forslaget til statsbudsjett for 2024, før høringsinstansene nå inviteres til å uttale seg om disse.

I høringsnotatet kommenterer Spekter dette på følgende måte: «Spekter vil peke på faren ved at høringsinstituttet undergraves når det treffes vedtak om forkortet høringsfrist uten at det finnes saklig grunnlag for det. Det er verdt å merke seg at høringsnotatet ble sendt ut over en måned etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Ettersom beslutningsgrunnlaget har foreligget i nesten tre år, kan det stilles spørsmål ved om departementet burde ha forberedt et høringsnotat basert på forslaget i statsbudsjettet, slik at dette kunne vært sendt ut på et tidligere tidspunkt etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024.»

Utilstrekkelig som beslutningsgrunnlag

I tillegg til at departementet har vedtatt forkortet høringsfrist påpeker Spekter at departementet heller ikke har beregnet eller vurdert de økonomiske kostnadene for apotekene.  Spekter mener derfor at beslutningsgrunnlaget fremstår som utilstrekkelig, og det kan være grunn til å reise spørsmål ved om høringsnotatet gir et grunnlag for høringsinstansene til å kunne ta stilling til departementets forslag på en forsvarlig måte.

Les hele Spekters høringsnotat her: (PDF, 164KB)