Et av hovedpoengene med utvalgsrapporten er å bidra til finne løsninger det politisk er mulig å enes om.

- Når utfordringene er store nok har vi i Norge god tradisjon for å finne pragmatiske løsninger og forlik på tvers av politiske skillelinjer. Spekter håper utvalgets rapport kan bidra til et omsorgsforlik basert på en velferdsmiks. Det vil kunne bidra til å løse morgendagens omsorgsutfordringer, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Bredt sammensatt utvalg

Utvalget, som er ledet av en av Norges fremste helseøkonomer, professor Jan Grund, har hatt full faglig frihet i sine vurderinger. Utvalget var satt sammen av personer med ulik erfaring og politisk bakgrunn. De enkelte medlemmene står fortsatt for ulike synspunkter på dette området, men rapporten viser hva det er mulig å få til enighet på tvers av ulike grunnsyn. 

- Hvis vi skal løse disse utfordringene, må Norge gjøre noe nå. Debatten om omsorgstilbudet har vært preget av idelogi, mer enn ønsket om å finne de gode pragmatiske løsninger. Utvalgets rapport konkluderer med at den beste løsningen for å møte framtidens velferdsutfordringer er en velferdsmiks – hvor offentlige, ideelle og private jobber sammen, sier utvalgsleder Jan Grund.

Utvalget ønsker å bidra til en pragmatisk debatt om private og ideelles plass i velferdssamfunnet. Utvalget mener eldreomsorgen er en grunnleggende samfunnsutfordring som må løses på tvers av politiske skillelinjer.

- Vi framhever at vi får en velferdsmiks gjennom å skape flere arenaer for samarbeid. For eksempel kan private og kommunen inngå partnerskap om å drifte en egen avdeling på et sykehjem, eller private kan gis tilskudd eller et eget ansvar for å utvikle velferdsteknologi. Muligheten er mange, og ved å tenke nytt i måten private, ideelle og offentlige samarbeider på, kan vi lære av hverandre, utfordre hverandre, og sikre kvalitet, innovasjon og trygge velferdstjenester, sier Grund.

Konkrete anbefalinger til kommunens velferdsstrategier

Utvalget kommer med anbefalinger på åtte områder som understøtter kommunenes muligheter til å lage velferdsstrategier med den rette miksen fra kommunale, private og ideelle tilbydere:

  • Innovative velferdsstrategier med fokus på læring
  • Skille rollene i kommunen som bestiller og tjenesteleverandør
  • Innovasjonspartnerskap bør brukes også ved kjøp av omsorgstjenester
  • Styrke forsøks- og forskningsvirksomhet, også når det gjelder erfaringer med bruk av private.
  • Videreutvikling av kvalitetsindikatorer som gjelder alle leverandører
  • Rammebetingelser for private og ideelle – behov for retningslinjer fra aktørene selv
  • En helhetlig politikk
  • Behov for tverrpolitiske løsninger – et «omsorgsforlik»

Last ned rapporten her:

Opptak fra lanseringen av rapporten kan du se i sin helhet her: