Spekter har avgitt sitt høringssvar til Kvinnehelseutvalgets innstilling NOU 2023:5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. I høringssvaret peker Spekter på at det er over 20 år siden den forrige offentlige utredningen om kvinnehelseutfordringer, og at mange av funnene og anbefalingene fra utredningen i 1999 er minst like aktuelle i dag.

– Kvinnehelseutvalget er klare i sitt budskap om at kvinners helse må tas på alvor for at målet om likeverdig tilgang til helsetjenester skal nås, og at kvinnehelse og kjønnsdimensjonen må gå fra å være et særhensyn til å bli en integrert del av tjenesteleveransen og kunnskapsproduksjonen. Dette støtter vi i Arbeidsgiverforeningen Spekter, sier Bjerke.

Kjønns betydning for arbeidshelse, yrkesdeltakelse og sykefravær

Utvalget peker i sin utredning på at kvinner har høyere legemeldt sykefravær enn menn over tid, og i alle aldersgrupper.  Kvinner har 60-80 prosent høyere sykefravær enn menn, uten at man fullt ut kjenner årsakene til dette. Tidligere utredninger rundt disse spørsmålene har pekt på at kjønnsforskjeller i sykefraværet bl.a. kan skyldes svangerskapsrelaterte lidelser, andre helseforskjeller, at kvinner lettere oppsøker helsevesenet, at kvinner er utsatt for en dobbelt byrde med arbeid og ansvar for barn og pårørende, samt at det er spesielle arbeidsbelastninger i yrker med en stor andel kvinner.

– Kvinnehelseutvalget fastslår at vi fortsatt vet lite om hvordan kjønn gir ulike belastninger som kan påvirke arbeidsdeltakelse og foreslår det oppnevnes et nytt offentlig utvalg som ser særlig på kvinners arbeidshelse. Spekter mener det er behov for mer kunnskap om kjønnsforskjeller i sykefravær og at det må utvikles mer kraftfulle tiltak som kan bidra til at flere kvinner kan øke sin yrkesdeltakelse. Forutsatt at dette blir en del av utvalgsmandatet, støtter vi forslaget om et utvalg og en ny utredning, sier Bjerke.

Arbeid som grunnlag for god folkehelse

Spekter påpeker videre i sin høringsuttalelse at deltakelse i utdanning og arbeidsliv har stor betydning for den enkeltes helse og livskvalitet, og at det derfor er viktig at også familiepolitikken støtter opp under økt yrkesdeltakelse – særlig for kvinnene. I lys av dette er Spekter opptatt av at det fortsatt er så mye som 36,6 prosent av kvinnene i Norge som jobber deltid, mens det bare er 16,9 deltidsandel blant menn.

– Det er fortsatt kvinner som tar mesteparten av ansvaret hjemme, og som dermed velger bort lønnet arbeid til fordel for ulønnet arbeid og omsorgsoppgaver. Å jobbe deltid medfører også mindre kompetanseutvikling, lavere mestring på sikt, mindre muligheter for karriereutvikling og mulig tap av de helsemessige gevinster som arbeid kan gi. Dette er en av Norges største likestillingsutfordringer, og utvalget skal ha honnør for å legge til grunn at kvinneliv og kvinnehelse må sees i sammenheng, sier Bjerke.

Må ikke overlate flere omsorgsoppgaver til pårørende

Spekter advarer til slutt i sitt høringssvar mot en utvikling der det forventes at pårørende i større grad skal ta over omsorgsoppgaver det offentlige har i dag, da det gjerne er kvinnene som i størst grad påtar seg slik omsorg. Spekter mener også at Helsepersonellkommisjonen gir fakta og perspektiver som det er helt nødvendig å ha med i den helsepolitiske debatten fremover, og i vurderingen av forslag til nye tiltak.

Les hele høringssvaret fra Spekter her: