På oppfordring fra Helse- og omsorgsdepartementet, har Spekter gitt innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Spekter peker på flere muligheter i sitt innspill.

Arbeidstid

I årets sykehustale sa helseminister Bent Høie at halvparten av alle nye arbeidstakere vil måtte bli helsepersonell frem mot 2040, hvis vi ikke endrer måten vi jobber på og organiserer tjenesten. Han understreket at det ikke var bærekraftig.

– I 2016 foreslo Arbeidstidsutvalget tiltak som vil gjøre det enklere å organisere arbeidstiden ut fra både driftsbehovene og forutsetningene om høy kvalitet, sikkert arbeidsmiljø og mindre deltid. Spekter mener derfor at Arbeidstidsutvalgets forslag nå må gjennomføres, sier Larsen.

Utdanning av helsepersonell

I tillegg til arbeidstid, er utdanningssystemet avgjørende for å løse knappheten på kvalifisert på arbeidskraft. Sentralt i denne sammenhengen er tilgangen på praksisplasser, og at utdanningssektoren møter helsetjenestens faktiske kompetansebehov.

– De regionale helseforetakene er samstemte i ønsket om et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom helsesektoren og utdanningssektoren i sine utviklingsplaner frem til 2035. Det er viktig at dette blir fulgt opp, sier Larsen.

Finansiering og anskaffelser

Digitalisering er en sterk driver for den tjenesteutviklingen som må til for å gjøre fremtidens helsetjeneste bærekraftig. Helsevesenets oppgave i denne sammenhengen vil primært være å drive tjenesteutvikling basert på teknologi som i hovedsak utvikles av industrien. Nye samspillsformer mellom offentlig og privat sektor avtegner seg, og det bør stimuleres.

I innspillet til Helse- og omsorgsdepartementet uttrykker Spekter ønske om nye samspills- og anskaffelsesformer mellom offentlige og private aktører, og et finansieringssystem som fremmer tjenesteutvikling.

Velferdsmiks

Det er bred oppslutning i Norge om at vi skal ha en sterkt offentlig helse- og omsorgssektor tuftet på verdier som likhet, trygghet og kvalitet. Utfordringene knyttet til demografiske endringer vil kreve en bred mobilisering av alle seriøse aktører som kan levere gode og effektive velferdstjenester.

– Norges forutsetninger for å møte en utfordrende fremtid vil styrkes dersom vi evner å få til et klokt og konstruktivt samspill mellom offentlige, ideelle og private aktører. Det bør derfor etterstrebes at vi fremover får til en formålstjenlig velferdsmiks hvor alle gode krefter tas i bruk, sier Larsen.

Rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten understøtter arbeidslinjen, som er av avgjørende betydning for velferdsstatens bærekraft. Effektiv rehabilitering, fra høyspesialisert rehabilitering i klinikk til hverdagsrehabilitering i kommunene, kan utsette eller hindre kostnadskrevende behandling i spesialisthelsetjenesten og redusere behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

Spekter skriver i innspillet at en sterkere satsning på hele rehabiliteringsfeltet vil bidra til et samfunnsøkonomisk mer bærekraftig helsevesen.

Les hele Spekters høringsinnspill her: