Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om forslag til forskrift om innleie fra bemanningsforetak til helse- og omsorgstjenesten samt innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.

Spekter har tidligere i lovprosessen advart mot å forby innleie for arbeid av midlertidig karakter. Vi har vist til at innleie er en godt regulert tilknytningsform, og at de foreslåtte regelendringene vil treffe store deler at det seriøse arbeidslivet med til dels uoversiktlige konsekvenser.

Hvis de foreslåtte endringene vedtas, støtter vi etablering av unntak for å begrense skadevirkningene av forbudet. Her er det viktig at unntaksreglene er egnet til å ivareta sitt formål.

I så måte treffer den foreslåtte unntaksregelen for helse- og omsorgstjenesten for smalt til å kunne sikre en forsvarlig drift, noe vi utdyper nærmere nedenfor.

Unntaket for helse- og omsorgstjenesten er for snevert

Departementet foreslår gjennom forskrift å gi adgang til innleie av helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten.

I forslaget framgår det at innleien må være begrunnet i hensynet til forsvarlig drift.

Spekter vil påpeke at helselovgivningen har et grunnkrav om at pasientbehandling og øvrig drift av helsetjenesten alltid skal være forsvarlig, og det er lite naturlig å presisere dette kravet i arbeidsmiljøloven.

Spekter støtter at personell kan leies inn uavhengig av det foreslåtte innleieforbudet. Det er avgjørende at helse- og omsorgstjenesten har tilgang på tilstrekkelig personell med faglige kvalifikasjoner som er nødvendig for å utføre arbeidet.

Spekter mener imidlertid at forskriften ikke kan begrenses til innleie av helsepersonell. Vi viser i den forbindelse til vårt innspill til forskrift sendt 16. september til departementet hvor vi påpekte at også andre personellgrupper er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av helsetjenesten. Eksempler gitt av helseforetakene selv er blant annet renholdspersonell, kjøkkenpersonell, vedlikeholdspersonell, teknikere, ingeniører, sikkerhetspersonell innen psykiatrien og montører av medisinskteknisk utstyr.

Innleie er den bemanningsløsningen helseforetakene benytter når bemanningsbehovet ikke kan dekkes på annen måte. Innleie etter forskriften vil bli benyttet der det er behov for personell på kort varsel for å sikre forsvarlig drift slik helselovgivningen krever. Det totale omfanget er lite, men helt nødvendig.

Spekter mener at forskriftens begrep helsepersonell må byttes ut med begrepet personell for å ivareta bemanningsbehovet, og at en slik presisering, hensyntatt de strenge krav som ellers følger av forslaget, ikke vil medføre økt innleieomfang sammenlignet med i dag.

Unntaket for spesialkompetanse må underbygge måten den anvendes på

Departementet foreslår et unntak for innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse til et klart avgrenset prosjekt. Spekter støtter i hovedsak et slikt forslag, men har følgende kommentarer:

Begrepet prosjekt forstås gjerne som en bestemt arbeidsform med fastsatte rammer for prosjektstyring og ledelse. Det er imidlertid mange oppgaver som ikke organiseres i tradisjonelle prosjekter, men som likevel har en naturlig avslutning. Spekter mener at man i forskriften bør benytte samme begrep som i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a arbeid av midlertidig karakter. Dette er allerede et innarbeidet rettslig begrep som er beskrevet i forarbeider, rettspraksis og juridisk teori, og som fortsatt vil være grunnlag for midlertidig ansettelse. Dette begrepet vil dermed gi en mer brukervennlig regel.

Spekter er enig i at regelen ikke bør begrenses til å gjelde rådgivning innen visse bransjer eller fagfelt. Videre støtter vi at spesialkompetansen kan være opparbeidet både gjennom formelle utdanningsløp og gjennom erfaring.

Departementet uttaler at arbeidet som skal utføres av den innleide i art skal skille seg noe fra det innleievirksomheten normalt driver med. Spekter støtter at dette vilkåret ikke skal tolkes strengt da det blant annet i utviklingsarbeid og innovasjonsprosesser leies inn eksperter fra konsulentbransjen som samarbeider med virksomhetens egne ansatte med tilsvarende kompetanse. Det er derfor viktig at det kan leies inn konsulenter og rådgivere med samme fagbakgrunn som internt ansatte. Vi viser til departementets eksempel der en virksomhet skal kunne leie inn IKT-eksperter for å bistå i en digitaliseringsprosess, selv om virksomheten har ansatte med IKT-kompetanse som utfører ordinær drift av virksomhetens IKT-systemer.

Spekter har for øvrig fått tilbakemeldinger fra virksomheter som leverer IKT- tjenester til spesialisthelsetjenesten om behov for å kunne leie inn IKT-personell også i de tilfeller hvor det er rekrutteringsutfordringer. Spekter legger til grunn at virksomhetene i slike tilfeller kan leie inn etter vikaralternativet i arbeidsmiljøloven § 14- 9 andre ledd bokstav b.

Tilsynsansvaret må ligge hos tilsynsmyndighet, ikke hos tillitsvalgte

Spekter støtter ikke forslaget om en plikt for innleier til å dokumentere grunnlaget for innleie når tillitsvalgte ber om det. Det ligger utenfor tillitsvalgtes rolle å ha en slik kontrollfunksjon, og tilsynet med at innleiereglene følges er i dag plassert hos Arbeidstilsynet.

Tillitsvalgtes har for øvrig anledning til å gi innspill til virksomhetens bruk av innleie gjennom bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-12 tredje ledd hvor arbeidsgiver en gang i året skal drøfte bruken av innleie med tillitsvalgte.

Tilsynsmyndigheten må ha den rette fagkompetansen

Det følger av arbeidsmiljøloven § 18-1 at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at bestemmelsene i og i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt. Tilsynets myndighet må leses i sammenheng med § 1-1 som angir lovens formål som er å sikre et godt arbeidsmiljø og trygge ansettelsesforhold.

Unntaket i den foreslåtte forskriften er knyttet til et krav om forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. Dette vilkåret er begrunnet i statens og kommunens ansvar for å sikre befolkningen tilgang til et forsvarlig helsetilbud slik det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.

Det er Helsetilsynet som er tilsynsmyndighet og har den faglige kompetansen til å vurdere hva som er forsvarlig drift av helsetjenesten.

Ettersom innleieadgangen etter forslaget hviler på hva som er nødvendig for forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, kan Spekter vanskelig se at Arbeidstilsynet kan gis et tilsynsansvar her. Det er mer nærliggende at oppgaven legges til Helsetilsynet.

Lovens systematikk tilsier en 4-årsregel

Departementet foreslår at 3-årsregelen også skal gjøres gjeldende for innleie etter forskriften. Spekter mener at 4-årsregelen må gjelde.

Ettersom unntaket svarer til midlertidig ansettelse etter § 14-9, andre ledd bokstav a der det i dag gjelder en 4-årsregel, mener Spekter at det også bør gjelde en 4-årsregel for innleie på samme grunnlag. Lovens systematikk er at det skal være samsvar mellom rammene for midlertidig ansettelse og innleie på dette punktet, og det vil være lite pedagogisk å bryte denne systematikken.

Regelrådet stiller spørsmål ved unntakets snevre rekkevidde

Spekter viser avslutningsvis til at Regelrådet nylig har gitt utredningen gult lys. Regelrådet påpeker blant annet at selve forskriftshjemmelen ikke har vært på høring, og at unntak fra innleieforbudet burde vært vurdert også for andre typer personell.

Regelrådet skriver: «Det er også flere yrker enn helsepersonell som kan karakteriseres samfunnskritiske. Regelrådet stiller på denne bakgrunn spørsmål ved departementets vurdering av rekkevidden av unntaket.

Vi viser i den forbindelse til vårt innspill til forskrift den 16. september der vi foreslo et unntak for kritiske samfunnsfunksjoner.