I prinsippet er det ikke noen stor forskjell på det som ligger i forslaget og det som kommunene har mulighet til allerede i dag. Det er også i dag opp til den enkelte kommune å innføre brukervalg på sine tjenester, og noen har valgt å gjøre det. Forskjellen med dette forslaget er etter det vi forstår at det skal gjøre det enklere for kommunene å gjennomføre brukervalg i praksis. Spekter vil støtte en godkjenningsmodell som den foreslåtte, som vil gjøre det enklere å innføre fritt brukervalg.

Spekter støtter forslaget fordi det kan bidra til et større mangfold med offentlige, ideelle og private tjenestetilbydere, en velferdsmiks. Vi mener et slikt mangfold av tilbydere leder til innovasjon, læring på tvers og bedre tjenester for brukerne totalt sett.

Spørsmålet om brukervalg og valgfrihet blir ofte fremstilt som et prinsipielt verdivalg. Spekter mener brukervalg er viktig for brukere og pasienter, men det må ligge en pragmatisk vurdering til grunn når kommunene skal vurdere graden av valgfrihet. 

Det er allerede innført valgfrihet på flere typer helsetjenester, blant annet innen spesialisthelsetjenesten med fritt sykehusvalg (før ordningen med Fritt behandlingsvalg) og fritt valg av fastlege.

Valgfrihet er et gode som vi i ut fra et brukerperspektiv mener er ønskelig, men det må veies opp mot:

- Ressurshensyn. Det er ikke sikkert det er riktig ressursbruk å innføre brukervalg på alle helse- og omsorgstjenester.

- Det er derfor også viktig at kommunene selv har kontroll på omfanget av valgfriheten. Vi mener det er bra at det er den svenske modellen som er lagt til grunn, og ikke den danske.

- Vi advarer samtidig mot for stor grad av rettighetsfesting på dette området. Rettighetsfesting vil begrense handlefriheten til kommunene.

- Kommunenes vurderinger må baseres på en totalvurdering av hva som gir best tjenester og effektiv ressursbruk.

En forutsetning for at valgfrihet skal virke etter hensikten er at det er tilstrekkelig informasjon til å foreta valg, og at brukerne er i stand til å vurdere alternativene.

Det er heller ikke slik at det nødvendigvis må være private tilbydere på alle områder for å gjennomføre valgfrihet/brukervalg. F eks kan valg mellom institusjoner (sykehus og sykehjem) være mellom offentlige alternativer. Samtidig er det ikke tvil om at eksistensen av private alternativer vil kunne øke graden av valgfrihet på mange tjenesteområder.

Spekter støtter forslaget om en godkjenningsmodell slik den er beskrevet i høringsnotatet. Vi tror ikke innføring av en godkjenningsmodell alene vil bidra til mye mer bruk av private. Hvis det er målet, så bør det vurderes andre insentiver i tillegg.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider