Når det gjelder arbeidsgivers plikt til bruk av bedriftshelsetjeneste er det Spekters prinsipielle syn at tilknytning til bedriftshelsetjeneste bør baseres på en konkret risikovurdering i hver enkelt virksomhet.

Spekter mener imidlertid at departementets forslag om å forskriftsfeste unntak fra plikten til å være tilknyttet en bedriftshelsetjenesteordning i § 13- 1 i forskrift om organisering ledelse og medvirkning, hvor virksomhetens risiko og interne kompetanse vektlegges, langt på vei imøtekommer Spekters prinsipielle syn. Det er spesielt positivt at det forskriftsfestes en adgang til å gi dispensasjon fra plikt å ha bedriftshelsetjeneste for virksomheter som har intern kompetanse tilsvarende det en bedriftshelsetjeneste er pålagt å ha. Spekter støtter også departementets forslag om en dynamisk tilnærming hvor bransjeforskriften revideres hvert sjette år.

Nye krav til dokumentasjon og obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenesten vil kunne bedre kvaliteten og gi mere effektive tjenester til virksomhetene. Spekter støtter derfor disse forslagene til nye bestemmelser i forskrift om administrative ordninger.

I tillegg til krav til arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste fremmes det også forslag om krav til bedriftshelsetjenestens tjenester til virksomhetene. Spekter støtter en slik forskriftsfesting som kan gi ansatte i bedriftshelsetjenesten større forståelse for kjerneoppgavene, og gi mer målrettede og effektive tjenester til virksomhetene.

Det følger av høringsnotatet at departementet forslår å tydeliggjøre i kommentarene til § 2-2 i forskrift om administrative ordninger hva som ligger i begrepet bistå. Flere av Spekters medlemsvirksomheter har spilt inn at det er viktig at det dette begrepet tydeliggjøres eller defineres bedre i forslaget.  Dette bla for å minske mulighetene for en bred tolkning av begrepet. Spekter er derfor positive til departementets forslag hvor det foreslås at viktigheten av at bedriftshelsetjenesten bistår på en tilfredsstillende måte både i volum og kvalitet kommer tydelig frem, og at bedriftshelsetjenesten må informere at tiltak ligger utenfor lovpålagte oppgaver i de tilfeller hvor arbeidsgiver bestiller slik tjenester.