Bedre samhandling mellom spesialist- og helsetjenesten er avgjørende viktig for god pasientbehandling og effektiv ressursutnyttelse i helsetjenesten. For å utvikle bedre helsetjenester i fremtiden bør samarbeidet og samhandlingen styrkes mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og mellom offentlige og private aktører som på ulike måter deltar med tjenester i pasientforløpet. Med det som utgangspunkt stiller Arbeidsgiverforeningen Spekter seg positiv til tiltak som kan fremme god samhandling.

Spekter støtter intensjonene i forslaget, men ser ikke behov for at det i denne omgang lovfestes at samarbeidsavtalene skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester. Samhandlingen mellom partene vil fremover i hovedsak organiseres innen rammene av helsefellesskap, som nå er under etablering. Det vil, slik Spekter ser det, være fornuftig å overlate et handlingsrom til partene til selv å utvikle og prøve ut arbeidsformer basert på lokale forutsetninger, innen rammene som helsefellesskapene gir.

Spekter registrerer at Oslo Universitetssykehus HF gjør tilsvarende betraktninger i sin høringsuttalelse. Helseforetaket beskriver hvordan en konkretisering av planlegging og utvikling av tjenester kan gjøres i de nye helsefellesskapene også uten noe lovkrav: «Samarbeidsavtalene vil måtte justeres noe for å tilpasses innføring av helsefellesskap. Der kan punkter om samarbeid knyttet til utvikling og planlegging av tjenestene flettes inn, uavhengig av om dette er et lovpålegg. Et lovpålegg kan forplikte partene, men også virke avgrensende slik at samarbeidet i helsefellesskapet begrenses til å omfatte det som er lovpålagt».

Spekter støtter intensjonen i forslaget, men mener at partene i helsefellesskapene bør få mulighet til å høste erfaringer med den nye organisasjonsformen før nye lovkrav innføres

Følg også høringen på Regjeringens nettsider her