Spekter har ikke merknader til forslagene om lovfesting av kliniske etikkomiteer og hjemmel til å dele ellers taushetsbelagte opplysninger i særlige tilfeller. Spekter har heller ikke merknader til forslaget om å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer i Norge og utlandet.

Spekter finner ikke å kunne støtte forslaget om at varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) utvides til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. 

Flertallet i utvalget som i 2015 fremla utredningen Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, NOU 2015:11, støttet ikke opprettelsen av en undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Dette var en konklusjon som Spekter sluttet seg til i vårt høringssvar 29.2.2016. For Spekter var det viktig at det ikke var klart nok hvilken gevinst en slik kommisjon ville gi utover hva eksisterende system kunne gi, og at den kunne medføre unødig byråkrati og tjenester som tar ressurser vekk fra pasientnære aktiviteter.

Statens undersøkelseskommisjon har fungert siden 1. mai 2019. Ett år etter kommisjonens oppstart er det for tidlig å trekke noen konklusjoner om dens eventuelle bidrag i å styrke pasientsikkerhets-arbeidet. Arbeidet bør gis mer tid og erfaringene evalueres før varslingsplikten utvides til å omfatte flere, slik Spekter ser det.

Les høringen her