Spekter støtter at laboratorie- og radiologisvar i kan inkluderes i nasjonal kjernejournal. Dette vil virke effektiviserende og styrke pasientsikkerheten, ved at helsepersonell kan bruke mindre tid på å finne relevant informasjon og avklare videre utredning og behandling. Det vil også kunne begrense antallet overflødige undersøkelser, med ressurser spart for helsetjenesten og reduserte ulemper og tidsbruk for pasienten. 

Spekter har merket seg at flere høringsinstanser uttrykker viktige forbehold når det gjelder måten prøvesvar er tenkt gjort tilgjengelig på helsenorge.no. For visse prøvesvar er det viktig at behandlende lege har hatt mulighet til å se svarene og vurdere hvordan de skal kommuniseres til pasienten. Først og fremst er dette viktig for kvaliteten og etikken i behandlingen, og for tilliten mellom lege og pasient. Ved mistanke om alvorlig sykdom kan åpent tilgjengelige undersøkelses- og prøvesvar også gi belastninger på helsetjenesten. Pasienter som kjenner uro og bekymring over prøvesvar kan komme til å oppsøke sykehus eller laboratorier for hjelp til å tolke svarene. Dette kan unngås hvis behandlende lege først gis mulighet til å vurdere hvordan prøvesvarene skal formidles. 

Høringsnotatet omtaler Velferdsteknologisk knutepunkt (VPK), og Spekter oppfatter at Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av 2023 vil komme med forslag i en egen høring om knutepunktets videre drift og finansiering. Spekter anser i utgangspunktet at VPK bør være offentlig finansiert, men vil avvente den bebudete høringen og et mer konkret forslag om finansieringen før vi kommenterer dette nærmere.