Spekter støtter forslaget om at det presiseres i forskriften at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, for å sikre en forsvarlig medisinering av pasienten, og at tilgang skal kunne gis uten pasientens samtykke.

Effektiv samhandling mellom ulike tjenestenivåer og aktører er vesentlig for helsetjenestens evne til å skape gode og helhetlige pasientforløp. I overgangene mellom ulike tjenesteledd er det viktig med tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten. I dag bruker blant annet kliniske farmasøyter unødig lang tid på å få slik tilgang. Det svekker effektiviteten i arbeidet, og kan i noen tilfeller svekke pasientsikkerheten.

Spekter vil også vise vil høringsuttalelsen fra Sykehuset i Vestfold HF. Helseforetaket mener den foreslåtte bestemmelsen, slik den er utformet, ikke vil medføre noen realitetsendring for kliniske farmasøyter i spesialisthelsetjenesten. Spekter vil oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet til å se nærmere på dette