Regjeringen har signalisert at de ønsker å benytte «alle gode krefter» for å øke kapasiteten i det offentlige tjenestetilbudet. I praksis betyr dette at private virksomheter, enten de er ideelle eller kommersielle, skal få en større plass i tjenesteproduksjonen. Regjeringens innføring av «fritt behandlingsvalg» kan ses på som en konkretisering av denne politikken i helsesektoren, der man også ønsker å stimulere til økt konkurranse om pasientene, blant annet for å redusere ventetid.

Med dette som bakgrunn engasjerte Spekter Oslo Economics til å foreta en kartlegging av erfaringene med bruk av konkurranse og anbud innenfor utvalgte tjenesteområder i helse- og omsorgssektoren. Dette inkluderer å vurdere hva det konkurreres om i anbudene, og hva som er effekten for marked og tilbydere.

Prosjektet er basert på gjennomgang av litteratur, strategidokumenter, statistikk og intervjuer med sentrale offentlige og private aktører i spesialisthelsetjenesten og innen kommunal omsorg.

I løpet av kartleggingsperioden har kjøp fra private ved anbudskonkurranse i spesialisthelsetjenesten vært i endring. For det første har de regionale helseforetakene i egen regi utarbeidet forbedringstiltak som følge av tidligere evalueringer. Deretter har de i henhold til Regjeringens føringer utarbeidet nye offensive strategier for kjøp av private helsetjenester. Erfaringene som det redegjøres for i rapporten baseres dermed på praksis knyttet til tidligere strategier.

Rapporten gir kunnskap og innsikt

Rapporten gir imidlertid nyttig kunnskap og innsikt i hvordan anbud og konkurranse har fungert. Blant annet pekes det på;

  • RHFene har styrket sitt arbeid med anbud og konkurranse betydelig de siste årene. Systemet og prosessene med anbud er blitt betydelig forbedret.
  • Til nå har det vært politisk styrt hva som skal ut på anbud, hvor det skal skje og omfang av det. Det har i mindre grad vært strategiske vurderinger fra virksomheten selv som har dannet grunnlag for hvilke oppgaver som har vært lagt ut på anbud. Anbudene i kommunene har stort sett dreid seg om virksomhetsoverdragelse innenfor sykehjem og barnehager.
  • Prosessene i spesialisthelsetjenesten har i hovedsak vært rettet mot tjenester for å ta aktivitetstopper i helseforetakene og som supplement på områder hvor det offentlige har for liten kapasitet.
  • Rapporten har ikke funnet belegg for at effekten av anbud er bedre kvalitet, men det er eksempler på økt effektivitet og prisene er gått noe ned
  • Innretningen på anbudsprosessene har vært lagt slik at leverandørene med tiden har blitt likere hverandre og det er lite som tyder på at innovasjon og fornyelser er stimulert.