Når det gjelder forslaget om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-17 slik at andre representanter for arbeidstakerne enn verneombud er omfattet av taushetsplikt tilsvarende det som gjelder for verneombudet og AMU, støtter Spekter dette forslaget.  Spekter mener det er viktig at virksomhetsintern informasjon er omfattet av en forskriftsfestet taushetsplikt uavhengig av om det er verneombud eller andre representanter for arbeidstakerne som mottar denne informasjonen. Spekter støtter også  forslaget som gir  annen arbeidstakerrepresentant  samme plikt som verneombudet til i tvilstilfeller å rådføre seg med den opplysningene gjelder om det er til skade å legge frem opplysninger.

Spekter ser det som positivt med endringer i forskriftene som innebærer forenkling av arbeidsgivers plikter. Vi støtter derfor forslaget om å endre § 5 i bemanningsforskriften slik at bemanningsbyråer ikke trenger å dokumentere overfor Arbeidstilsynet at de er registrert i Enhetsregisteret eller hos skattemyndighetene, da Arbeidstilsynet kan hente denne informasjonen gjennom offentlig tilgjengelig informasjon selv. Videre støtter Spekter også forslaget om en tydeliggjøring av at HMS- kort er et vilkår for godkjenning av renholdsvirksomheter. Dette er noe bransjeprogrammet for renholdsvirksomheter også har drøftet.

Når det gjelder de foreslåtte endringene i forskrift om utførelse av arbeid om krav til opplæring i asbesthåndtering i § 4-5 og krav til instruks for asbesthåndtering i § 4-6 mener Spekter at de foreslåtte endringene medfører en høy detaljeringsgrad.

Endringene er blant annet begrunnet i en høy andel brudd på reglene. Spørsmålet er om bruddene skyldes manglende detaljeringsgrad i regelverket eller om de har andre årsaker.

Spekter har gjentatte ganger tatt til orde for at forskriftene bør være funksjonsbaserte for på denne måten kunne tilpasse seg ulike bransjer og utviklingstrekk, og redusere behovet for hyppige endringer i forskriftene. Spekter har også etterlyst evaluering av om forskriftsfesting av detaljerte krav har ført til bedre etterlevelse av regelverket der hvor dette har vært hensikten med en endringene. Spekter mener at det er viktig med kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag på hvilke tiltak som virker for bedre etterlevelse av arbeidsmiljøforskriftene og derigjennom et trygt arbeidsmiljø.