Spekter mener utvalget må se på nye tiltak også innenfor arbeidslivspolitikken, og ikke legge til grunn at den økonomiske krisen etter koronapandemien kun kan løses med økonomiske, næringspolitiske og finanspolitiske tiltak.

Utvalget, som ledes av Jon Gunnar Pedersen, berører en rekke alvorlige og kjente, langsiktige utviklingstrekk som blant annet ble påpekt i Perspektivmeldingen, og som har blitt forsterket av pandemien..

I innspillet til utvalget har Speker vektlagt følgende:  

Å få flere ut i jobb er hovedutfordringen

Det viktigste fremover blir å styrke arbeidslinjen, styrke kompetansen i befolkningen og samtidig få til effektivisering og omstilling i både privat og offentlig sektor. For å sikre velferdsstaten, mener Spekter at flere må over fra ulike trygdeytelser og inn i produktivt arbeid, at de som står i jobb i snitt må jobbe lenger før pensjon og at studentene kommer seg raskere gjennom studiene og inn i arbeidslivet.

Behov for et kompetanseløft

Når vi nå under pandemien opplever den høyeste arbeidsledigheten siden krigen, er det et paradoks å samtidig vite at det om noen år vil mangle arbeidskraft, og særlig arbeidskraft med den kompetansen arbeidslivet etterspør og trenger. Det er behov for å få til en bedre match mellom den kompetansen folk har og det som er arbeidslivets behov.

Effektivisering og omstilling må skje i både privat og offentlig sektor

Uten inntekter fra privat sektor bli det krevende å opprettholde det velferdstilbudet vi har. Spekter er opptatt av et godt samspill mellom offentlig og privat sektor. Vi må ikke sette sektorene opp mot hverandre, men få frem den gjensidige avhengigheten. Det offentlige er avhengig av at næringslivet lykkes, og næringslivet er avhengig av effektive offentlige tjenester.

Utvalget skal levere sin endelige rapport i løpet av første kvartal 2021.