Statsrådene var invitert med til Vy Buss sin lokasjon på Eidsvoll for å få førstehånds kjennskap til IA-avtalens “Bransjeprogram for rutebuss og persontrafikk” som Spekter har ansvar for å drifte.   Administrerende direktør for Vy Buss, Ole Engebret Haugen, orienterte blant annet om de erfaringer Vy Buss har gjort seg fra ulike tiltak de har iverksatt for å få ned sykefraværet og tiltakene som er iverksatt under bransjeprogrammet. Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten pekte i sin innledning til statsrådene på at en rekke rapporter nå synliggjør et stort arbeidskraftbehov i mange sektorer i årene framover, og at det allerede er stor mangel på sjåfører i bussbransjen.

Redusert sykefravær og økt pensjonsalder kan gi 47.400 ekstra årsverk

– To av tiltakene vi vet vil kunne bidra til å øke arbeidsstyrken i Norge generelt, er å redusere sykefraværet og øke pensjonsalderen. Om vi for eksempel greide å redusere sykefraværet i tråd med IA-målene, ville det gitt hele 27.400 ekstra årsverk. Tilsvarende, dersom alle dagens yrkesaktive jobbet ett år lenger før pensjon, ville vi fått 20.000 ekstra årsverk, slo Bratten fast i sin innledning til statsrådene.

– Disse tiltakene ville også kunne bidra til å avhjelpe sjåførmangelen i bussbransjen, poengterte Bratten, og viste til at en del pensjonister som kjører buss på deltid allerede bidrar til å lette situasjonen noe. I regjeringens kontaktutvalg har Spekter tatt til orde for å gi ukrainere dispensasjon fra kravet om botid for å få kjøreseddel. – Det er gledelig at regjeringen har utredet dette og sendt forslaget ut på høring, roste hun, med adresse til statsrådene.

Bransjeprogrammene er et viktig bidrag

Bratten pekte videre på at det er stor oppmerksomhet rundt inkludering og integrering innenfor bussbransjen, hvor IA-avtalen og det nevnte bransjeprogrammet er en av regjeringens satsinger. Bransjeprogrammet legger vekt på at det er partene selv som vet best hvilken aktivitet som kan bidra til å redusere sykefravær og frafall i sin bransje. Sykefraværet i bussbransjen har over tid ligget 1,5 til 2,5 prosentpoeng over arbeidslivet generelt. Hele 61 prosent av de ansatte i bransjen oppgir at sykefraværet skyldes forhold ved arbeidet.

– Dette er betydelig høyere enn arbeidslivet generelt, hvor én av tre oppgir det samme. Det er mange og flinke ledere i denne bransjen, men også flinke ledere trenger råd og veiledning, noe bransjeprogrammet altså tilbyr, forklarte Bratten. Hun trakk her frem særlig VY Buss som har satset aktivt på lederopplæring og partssamarbeid gjennom flere år.

– Gjennom bransjeprogrammet kan ledere og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet også søke om økonomisk støtte til aktiviteter for blant annet å redusere sykefraværet. Vi ser at bransjeprogrammet har gitt effekt. Over tid ligger sykefraværet hos virksomheter som har deltatt i programmet 0,8 prosent lavere enn i bransjen generelt, slo Bratten fast.

Verneombud Nina Grødahl og de to tillitsvalgte, Kay Børresen og Kaka Nakeshbandi, var med og forklarte om tiltakene som har vært gjort i Vy Buss.
Verneombud Nina Grødahl og de to tillitsvalgte, Kay Børresen og Kaka Nakeshbandi, var med og forklarte om tiltakene som har vært gjort i Vy Buss.  

Det må forskes mer på kjønnsforskjeller rundt sykefraværet

Spekter-direktøren adresserte også at det er viktige kjønnsforskjeller knyttet til sykefravær. Innen persontransport er det bl.a. avdekket at kvinner med skiftarbeid i større grad enn menn har utfordringer med å kombinere hjem og familie med jobb.

– Men det forklarer jo ikke hvorfor dagarbeidende kvinner i for eksempel finansnæringen også har større fravær enn sine mannlige kolleger. Her trengs det mer forskning for å finne svar, før vi kan foreskrive noen medisin, konkluderte Bratten.

IA-avtalen og bransjeprogrammene virker og må videreføres

Bratten understreket avslutningsvis at de økonomiske tildelingene som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt til bransjeprogrammene er viktig bidrag til at partene kan utvikle arbeidsmiljøarbeidet i de viktige sektorene som dekkes. Hun viste til en rapport fra rådgivningsselskapet Deloitte, som har evaluert bransjeprogrammene, og konkluderte med at dette er en viktig og riktig satsing av regjeringen.

– Det er viktig at disse satsingene videreføres, for de virker, og de har potensial til å virke enda bedre. For eksempel har Vy Buss nå gjennomført aktiviteter og høstet erfaringer som andre virksomheter kan nyte godt av. Et mål for bransjeprogrammene er å spre gode eksempler og arbeidsmetoder, og vist hvordan IA-arbeidet kan bidra i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen, avsluttet Bratten.

Anne-Kari Bratten intervjues av NRK under et besøk hos Vy Buss på Eidsvold.
Anne-Kari Bratten intervjues av NRK under et besøk hos Vy Buss på Eidsvold.