Det er Senter for seniorpolitikk som utarbeider det årlige seniorpolitiske barometeret. Barometeret er basert på en fersk spørreundersøkelse blant norske næringslivsledere om deres syn på seniorer.

Samtidig som lederne blir stadig mer positive til seniorenes kompetanse, svarer over halvparten av lederne at de helst ansetter folk under 30 år fremfor en over 60 når de skal rekruttere. Undersøkelsen viser dessuten at seniorer også forbigås ved forfremmelser, og at de sjeldnere deltar på kurs. De nedprioriteres også ved innføring av ny teknologi, oppsummerer SSP i sin omtale.

Ifølge direktør Kari Østerud i SSP viser undersøkelsen også at kun 4 av 10 arbeidsgivere har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorer i arbeidsstyrken.

Gledelig at seniorenes innsats anerkjennes

– I en sitasjon der mange virksomheter mangler arbeidskraft, er det helt avgjørende at vi greier å få flere til å stå lenger i jobb. I den forbindelse er det gledelig å se at seniorenes arbeid og kompetanse blir høyt anerkjent av virksomhetslederne, sier arbeidslivsdirektør Olav Kvam i Spekter. – Samtidig ser vi at mange kan jobbe mer med planer og tiltak som fremmer lysten på å jobbe fremfor å gå av med pensjon. Hvilke tiltak som er best egnet må man finne ut av i hver enkelt virksomhet, men en ting vi vet virker positivt er at den ansatte får mulighet for faglig oppdatering og kompetanseutvikling, slik at man er i stand til å jobbe med relevante arbeidsoppgaver gjennom hele yrkeslivet, understreker Kvam.

Hovedfunnene i undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, med et utvalg på over 1200 ledere, likt fordelt mellom privat og offentlig sektor. Norsk seniorpolitisk barometer kartlegger oppfatninger og holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet, og man spør annethvert år henholdsvis ledere og yrkesaktive.

Generelle funn:

 • 48 prosent av lederne foretrekker å ansette en under 30, framfor en over 60.
 • 60 prosent av ledere sier de har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres.
 • 26 prosent av lederne sier de har opplevd at eldre arbeidstakere forbigås ved forfremmelser og intern rekruttering.
 • 18 prosent av lederne svarer at de ofte, svært ofte eller av og til har opplevd at det foregår aldersdiskriminering i arbeidslivet. Andelen er på 20 prosent blant ledere i private virksomheter og 12 prosent i offentlig sektor.
 • Et klart flertall av lederne vil ikke ønske å beholde ansatte med kort ansiennitet og ansatte som har mulighet for å ta ut pensjon, dersom det skulle gjennomføres nedbemanning.
 • Ledere vil nøle med å kalle inn en kvalifisert søker til intervju når de er 58,8 år, på grunn av alderen.

Forskjeller på privat og offentlig sektor:

 • 48 prosent av lederne i private virksomheter mener 60-åringer har dårligere evne enn yngre til å lære og fornye seg i jobben, kun 36 prosent av lederne i det offentlige er enig i dette.
 • 51 prosent av lederne i private virksomheter sier seg enig i at de foretrekker å tilsette en under 30 år framfor en over 60 år, andelen blant offentlige ledere er på 35 prosent.
 • 67 prosent av lederne i offentlige virksomhetene har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorer, mot kun 33 prosent i privat sektor.
 • 22 prosent av ledere i det private svarer at de i meget stor grad ønsker at ansatte skal jobbe fram til fylte 70 år, mot 14 % av lederne i offentlige virksomheter.
 • 28 prosent av lederne i privat sektor ønsker at ansatte skal fortsette etter fylte 70 år, mens kun 19 prosent av lederne i offentlig sektor mener det samme.

Senter for seniorpolitikk sin pressemelding om barometeret: