Torsdag 11. februar la Sysselsettingsutvalget frem sine forslag for å øke sysselsettingen. Blant annet foreslås en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk hvor partene i arbeidslivet spiller en viktig rolle. Den høye arbeidsledigheten som følge av Covid-19 og nedstengninger vil følge oss fremover og aktualiserer behovet for å komme i gang med virksomme tiltak raskt.

Arbeidsgiverorganisasjonene skal ta sin del av ansvaret med arbeidet om å inkludere flere i arbeidslivet og hindre frafall. Samtidig oppfordrer organisasjonene politikerne om å følge opp fra sin side. Som å øke bruken av lønnstilskudd og spesielt styrke gjennomføring hos de som tar fag- og yrkesopplæring. Dette gjelder særlig for unge som faller fra i utdanningsløpet og tidlig i yrkeslivet, og som risikerer å bli stående utenfor i lang tid. Vi trenger økte ressurser til oppfølging og målrettede tiltak.

Høy sysselsetting er avgjørende for å opprettholde gode velferdsordninger, sikre samfunnet nok og riktig kvalifisert arbeidskraft og ikke minst sikre bedriftene tilgang til nødvendig kompetanse. For den enkelte gir jobb inntekt, bedre helse og økt livskvalitet. Utvalgets arbeid følger opp intensjonene i IA-avtalen og gir en helhet som vil kunne sikre at flere kommer inn i arbeidslivet.

Sykefraværet må ned

I Norge er sykefraværet høyere enn i mange OECD-land. Sykefravær, og særlig langtidssykefravær, gir store kostnader for samfunnet, bedriftene og den enkelte. Det er fortsatt et stykke igjen før målet i IA-avtalen om å redusere sykefraværet nås, derfor mener arbeidsgiverorganisasjonene det er behov for ytterligere tiltak.

Utvalget foreslår større synliggjøring og forsterking av sykmeldtes medvirkningsplikt, forslag for å styrke samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder (legene) og NAV i sykefraværsoppfølgingen.

Det foreslås også å utrede en alternativ finansieringsmodell av sykelønnen, der arbeidsgivers finansieringsansvar delvis forskyves til langtidsfravær, samtidig som arbeidsgiver betaler mindre for korttidsfravær. Arbeidsgiverorganisasjonene er nysgjerrige på en slik utredning, som kan gi mer kunnskap om hvorvidt en alternativ finansieringsmodell vil bidra til lavere sykefravær og mer inkludering. Det er særlig viktig å vurdere mulige effekter på små bedrifter.

Sammen om målet

Det samlede arbeidet i Sysselsettingsutvalget gir ny, uvurderlig kunnskap om norsk arbeidsliv. Sammen med de øvrige partene i arbeidslivet er arbeidsgiverorganisasjonene klare til å følge opp de foreslåtte tiltakene. Sammen er vi innstilt på å få flere i jobb og hindre utenforskap.