Innlegg i Adresseavisen 30. september 2017 av arbeidslivsdirektør i Spekter, Anne Turid Wikdahl.

Kari Kristensen fra Rødt og Attac hevder i Adresseavisen 27.09.17 at 6-timers dag kan være «avgjørende for å sikre økonomien og omsorgen i Norge».

De fleste vil nok si det er motsatt; vi må jobbe mer for å sikre velferden. En arbeidstidsforkortelse fra 7,5 timer til 6 timer per dag, vil redusere inntektene til Norge, fordi det produseres mindre. Da reduseres også skatteinntektene til staten, og dermed også velferdstjenestene. 

En 6-timersdag med full kompensasjon, betyr 25 prosent høyere lønnskostnad for bedriftene, gitt samme produktivitet. Det vil svekke konkurranseevnen for virksomheter som er i et marked, og sette norske arbeidsplasser i spill. Private bedrifter må være lønnsomme, og vil ikke ha råd til å bære dette tapet på lang sikt. Hvis staten skal bære tapet, må skattene økes eller det offentlige tilbudet reduseres. 

De som kjemper for 6-timers dag, sier det vil føre til lavere slitasje for de ansatte, og dermed lavere sykefravær. Norge er blant de landene hvor vi jobber færrest timer. Likevel har vi det høyeste sykefraværet. Ifølge SSB jobber menn i snitt 7,4 timer pr. dag, mens kvinner jobber i snitt 6,2 timer. Likevel har kvinner 60-80 prosent høyere sykefravær enn menn. 

Det er godt dokumentert i Regjeringens perspektivmelding at vi har behov for mer arbeidskrafti tiden som kommer. Befolkningen blir stadig eldre, og det vil kreve flere ressurser til offentlige tjenester. Innføring av 6- timers dag vil gi færre ressurser og dermed være et skritt i feil retning.