På dagens møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd, signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en samarbeidserklæring om raskere integrering av flyktninger i arbeidslivet.

- For å opprettholde den norske velferdsstaten med universelle ordninger, er det avgjørende at flest mulig deltar i arbeidslivet. Det er helt avgjørende at også flyktninger og andre innvandrergrupper kommer raskt i jobb. Den erklæringen vi har entes om, skal bidra til det, sier Bratten.

Det skal blant annet etableres et såkalt «hurtigspor», hvor flyktningers kompetanse bedre og raskere kan tas i bruk på områder hvor det er behov for arbeidskraft. Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere skal gis et mer arbeidsrettet innhold, og man skal komme tidlig i gang med språkopplæring. Kompetanse og utdanning skal kartlegges tidlig, og realkompetansevurdering gjennomføres så raskt som mulig.

Det skal for øvrig ikke etableres egne støtteordninger for flyktninger, men innsatsen skal konsentreres om å gjøre eksisterende ordninger mer målrettede og skreddersydde for å få flyktningene raskere i jobb.

Kvalifisering er hovedspor

- Det er positivt at det er bred enighet om at kvalifiseringsstrategien fortsatt skal være

hovedsporet i arbeidet med å inkludere flyktninger i norsk arbeidsliv. Tiltak for integrering i arbeidslivet bør så langt som mulig være åpne også for andre grupper med behov for bistand, og det blir de nå, sier Bratten.

Hun påpeker for øvrig at kapasiteten til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker er mindre produktive og trenger særskilt tilrettelegging ikke er ubegrenset. En økt innsats for å inkludere flyktninger og innvandrere i arbeidsmarkedet, kan for eksempel slå negativt ut for andre grupper som i dag står utenfor det samme arbeidsmarkedet.

- Vi møter også dilemmaer knyttet til målet om økt produktivitet. Det er lønnsomt for samfunnet at flest mulig deltar i arbeidslivet. Samtidig er det grunn til å minne om at økt inkludering av utsatte grupper, ofte redusere produktiviteten i den enkelte virksomhet, sier Bratten.

Mangfold hos Spektermedlemmene

- Det meste av jobben med å inkludere flyktninger i arbeidslivet må gjøres av myndighetene, støtteapparatet og den enkelte virksomhet. Som arbeidsgiverforening vil vi bidra gjennom å spre informasjon og oppfordre våre medlemmer til å ta i bruk de ordningene som finnes, sier Bratten.

Hun understreker at mange av Spekters medlemsvirksomheter gjennom lang tid har jobbet med inkludering – med imponerende resultater.

- Både Posten, Nettbuss, Oslo Universitetssykehus og mange andre har lagt ned et betydelig arbeid de siste årene med å skape arbeidsplasser hvor mangfold står sentralt, og hvor forskjeller er det normale. Inkludering er ikke noe nytt i norsk arbeidsliv, og det gir oss gode forutsetninger for å integrere flyktninger i tiden som kommer, sier Bratten.

Les også mer på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider