Produktivitetskommisjonen presenterte i dag sin første rapport. Kommisjonen peker på sentrale utfordringer vi må ta tak i for å sikre produktivitetsvekst og fremtidig velferd.

- Som kommisjonen understreker, ligger vår konkurransekraft i en arbeidsstyrke som har høy og relevant kompetanse, og god omstillingsevne. Flere har i de senere årene uttrykt bekymring for frafall både i videregående skole og høyere utdanning, men så langt har man ikke lyktes godt nok. Dette blir en viktig diskusjon i det offentlige ordskiftet fremover. Norge har ikke råd til det frafallet vi ser nå, sier Bratten.

Peker på sammenheng mellom produktivitet og arbeidstid

- Spekter er svært fornøyd med at kommisjonen ser behovet for å legge til rette for mer fleksible og enklere måter å organisere arbeidstiden på. Dette var et av hovedpoengene Spekter tok opp med kommisjonen underveis i arbeidet, sier Bratten.

Kommisjonen skriver blant annet at arbeidstidsreguleringer, enten de er lovfestede eller tariffestede, kan begrense muligheten for fleksibel bruk av arbeidskraften og effektiv utnyttelse av infrastruktur og utstyr. Det slås fast at arbeidstidsreguleringer på sykehusene bidrar til at en del aktivitet bare drives innenfor et forholdsvis snevert tidsrom på dagtid, slik at dyrt utstyr og infrastruktur er ubenyttet store deler av døgnet. Mange pasienter og brukere ønsker også tilbud utenfor egen arbeidstid.

Kommisjonen viser til at regjeringen har  oppnevnt et eget arbeidstidsutvalg, som vil komme inn på enkelte av disse problemstillingene.

- Det blir nå viktig at Arbeidstidsutvalget legger vurderingene til Produktivitetskommisjonen til grunn, og kommer med forslag til moderne og fremtidsrettede arbeidstidsregler, sier Bratten.

Pensjonsreformen er ufullendt

Kommisjonen påpeker også at den offentlige tjenestepensjonsordningen med bruttogaranti strider mot prinsippet i pensjonsreformen om at pensjonen skal stå i forhold til inntekten over hele den yrkesaktive karrieren.

Kommisjonen beskriver som rett er, at offentlige ansatte fortsatt ikke kan kombinere pensjon og arbeid på samme måte som ansatte i privat virksomhet.  Pensjonssystemet er dermed ulikt for offentlig og privat sektor. Dette medfører bl.a. at det er enda vanskeligere enn tidligere å bevege seg mellom privat og offentlig sektor.

Spesielt vanskelig er det blitt for erfarne arbeidstakere å gå fra en offentlig til en privat arbeidsplass. Ansatte låses på den måten inne i offentlig sektor og i bedrifter med AFP-rett i privat sektor. Dette gjør at pensjonsreformen fortsatt kan anses som ufullendt, skriver kommisjonen.

- Som kommisjonen slår fast, er det fortsatt slik at pensjonssystemet hindrer mobilitet mellom sektorene. Dette viser at det er avgjørende at regjeringen snarest mulig tar initiativ for å diskutere med partene hvordan den fremtidige pensjonsordningen for offentlige ansatte skal utvikles, sier Bratten.

Reformbehov innen utdanning og kunnskap

Et gjennomgående tema i rapporten er reformbehovet innen kunnskap og kompetanse. Kommisjonen trekker fram at Norge er middelmådig både når det gjelder utdanning og forskning. Samtidig er utdanning og forskning av de viktigste forutsetningene for produktivitetsvekst.

- Det er betimelig at kommisjonen peker på behovet for reformer innen høyere utdanning og forskning. For å sikre produktivitetsvekst, er det avgjørende at universiteter og høyskoler leverer kompetent og relevant arbeidskraft til arbeidslivet. En av utfordringene fremover blir derfor å legge til rette for tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeids- og næringslivet, sier Bratten.

Kommisjonen viser til at Norge skårer lavt eller middelmådig i internasjonale sammenligninger. Vi har et høyt frafall både i videregående opplæring og høyere utdanning, og det er for svak kobling mellom utdanning, forskning og næringsliv. Kommisjonen mener at svake resultater i grunnskolen forplanter seg oppover i systemet og til høyere utdanning.