I møtet ble det redegjort for at regjeringen jobber ut fra et system med en streng praksis. Statsråden informerte videre om at det vil komme en løsning i Alltinn som skal være enkel, rask og ubyråkratisk.

Kvam påpekte at det for enkelte av Spekters medlemmer er kritisk at utenlandske arbeidstakere får innreisetillatelse.

Krevende å opprettholde driften

En rekke av Spekters kulturinstitusjoner, som for eksempel Den norske Opera & Ballett, Oslo-Filharmonien og Bergen filharmoniske orkester, er sterkt berørt av innreiserestriksjonene.  

– Dette er virksomheter som er internasjonale i sin karakter, og som sliter med å holde aktiviteten i gang om det ikke åpnes opp for utenlandske kapasiteter som gjesteartister og kunstnere. Oslo-Filharmonien har for eksempel en finsk sjefdirigent som orkesteret er helt avhengig av, og som nå sitter fast i Finland, forklarte Kvam.

Ikke bare industrien som rammes

Kvam påpekte videre at innreiserestriksjonene treffer hardt i mange bransjer, ikke bare i industrien.

– Hos våre medlemmer dreier det seg kanskje ikke om mange utenlandske arbeidstakere i antall, gjerne bare et sted mellom 50 og 100, men fraværet av disse treffer hele virksomheten og gjør det umulig eller meget vanskelig å øve inn forestillinger som er aktuelle til sommeren. Det dreier seg heller ikke bare om kunstnere fra EU-land, men også fra England, USA, Canada og Asia, sa han.

På vegne av kultursektoren ba han om en ordning som kan åpne opp for innreise for kunstnere fra utlandet som virksomhetene er helt avhengige av for å kunne fylle sine roller som kunstneriske institusjoner.

– Virksomhetene ønsker ikke andre smittevernregler enn det som er etablert for andre grupper som kan reise inn til Norge, og de vil følge alle forpliktelser og regler myndighetene har etablert knyttet til generelle innreiseregler, testing og karantene. Disse virksomhetene er nå satt langt tilbake når det gjelder den kunstneriske produksjonen og nivået de har som mål å opprettholde. Dette vil bare bli forverret om situasjonen ikke bedrer seg i annet halvår, advarte Kvam.

– Planleggingsmessig er situasjonen også svært uforutsigbar, og den har konsekvenser langt ut over institusjonene selv, særlig mot det frie kulturfeltet, poengterte han.

Spekter har også tidligere formidlet dette situasjonsbildet til Kulturdepartementet

Kan gi konsekvenser for utbyggingsprosjekter

I tillegg til problemene for kulturinstitusjonene trakk Kvam også frem hvordan innreiserestriksjonene påvirker store utbyggingsprosjekter innen samferdsel.

– For store utbyggingsprosjekter skaper innreiserestriksjonene store forsinkelser til høy kostnad. Blant annet oppstår følgeforsinkelser og tilleggskostnader fordi man ikke klarer å utføre arbeidene innenfor de trafikkfrie periodene som er satt av til dette, forklarte Kvam.

Kvam forklarte videre at virksomhetene har gode erfaringer med å ivareta smittevernhensyn under driften.

Ønsker en enkel, digital og ubyråkratisk løsning

Når det gjelder en søknadsbasert ordning i Altinn, sa Kvam at Spekters medlemmer ønsker en mest mulig enkel, digital og ubyråkratisk løsning med kort behandlingstid, der de selvsagt forplikter seg til å overholde myndighetenes regler på området.

– Det bør i søknaden også angis årsak og omfang, samt skadepotensiale i bred forstand, på både kort og lang sikt. I den grad det er mulig, bør det angis føringer for hva som aksepteres og ikke. Dette for å skape forutsigbarhet, poengterte Kvam.