Nedjustert anslag på lønnsvekst

I tråd med resultatet i frontfagsoppgjøret, har regjeringen nedjustert lønnsvekstanslaget til 3,3 prosent. Regjeringen viser til at oppgjøret i frontfaget peker i retning av noe lavere lønnsvekst enn i fjor. Samtidig slås det fast at lønnskostnadene i Norge vil øke raskere enn hos være handelspartnere.

Savner midler til evaluering av Arbeidstilsynet

Spekter har foreslått at Arbeidstilsynet bør få en ekstern aktør til å evaluere virksomheten. Arbeidstilsynet har selv varslet en evaluering av egen virksomhet i 2015. Årsaken til at dette ikke ble iverksatt i år, er angitt å være manglende budsjettdekning. Derfor oppfordret Spekter regjeringen til å sette av øremerkede midler til dette i revidert budsjett.

Dessverre er det ikke satt av midler til dette nå. En gjennomgang av Arbeidstilsynets virksomhet er høyst nødvendig. Spekter forventer derfor at dette fremkommer i neste ordinære budsjett, slik at denne gjennomgangen kan starte så raskt som mulig. 

Nye virkemidler i IA- arbeidet

Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner til å utvikle beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere. Midlene skal primært gå til et utviklingsarbeid med sikte på å innføre veiledende, normerte sykmeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst.

Regjeringen foreslår videre at det settes i gang et forsøksprosjekt for å vurdere effekten av at andre sykmeldere enn fastlegen vurderer sykmelding etter 6 måneder. Forsøksprosjektet vil være avgrenset og skal evalueres før en eventuell videre implementering. Begge disse punktene er fra regjeringsplattformen, og temaene ble ikke behandlet i forbindelse med ny IA- avtale som ble signert 4. mars 2014.

Spekter ser positivt på at man forsøker ut nye tiltak og virkemidler i IA-arbeidet og vi forventer at partene i arbeidslivet blir involvert i det videre oppfølgings- og evalueringsarbeidet av ordningene.

Jernbaneverket overtar driftsansvaret for godsterminalene

Spekter har foreslått at Jernbaneverket skal overta ansvaret for driften av godsterminalene så snart som mulig, og at driften konkurranseutsettes, fortrinnsvis med én driver pr terminal, for å utnytte arealer, utstyr og personell mest mulig effektivt.

Regjeringen foreslår nå midler til gjennomføringen. Det foreslås én driver pr terminal, med unntak av testing av konkurranse mellom to drivere, blant annet på Ganddal Godsterminal ved Stavanger. Det skal arrangeres ny anbudskonkurranse på Ganddal, der CargoNet sitt selskap Terminaldrift AS i dag har anbudet alene. Det foreslås at Jernbaneverket kjøper faste installasjoner som CargoNet sitt selskap RailCombi AS eier på Alnabru i dag, og at Jernbaneverket leier eiendom og bygninger fra Rom Eiendom AS.

Nytt signalsystem ERTMS – utstyr i tog og opplæring av togførere

Spekter har stilt spørsmål om hvem som skal betale kostnadene som påføres togselskapene som følge av nytt signalsystem ERTMS. Usikkerheten er nå redusert, ved at regjeringen foreslår å dekke NSBs utgifter til nødvendig utstyr i ni togsett og opplæring av 144 togførere og konduktører til Østfoldbanens Østre linje, som er prøvestrekning. Dette skjer gjennom økt offentlig kjøp av persontransport med tog. Dermed er en mal for resten av utrullingen lagt, men regjeringen sier den vil komme tilbake til løsninger for togselskap uten offentlig kjøp, eksempelvis godstogselskapene.

Økt kontroll av tunge kjøretøy

I samferdselsdepartementets arbeidsgruppe om kabotasje støttet Spekter økt og effektivisert kontroll av tunge kjøretøy. Spekter støtter regjeringens forslag om tilleggsbevilgning til økt kontroll, og mener dette vil gi bedre trafikksikkerhet og vil være et effektivt tiltak for likere konkurransevilkår.

Nytt utbyggingsselskap for veg

Regjeringen ber om fullmakt til driftsutgifter og aksjekapital for etablering av et interimselskap fram til endelig etablering av utbyggingsselskapet i 2015. Vegselskapet skal kun jobbe med hovedvegnettet (TEN-T), det vil si de viktigste europavegstrekningene. Regjeringen konsentrerer også riksveginvesteringene inn mot europavegnettet. Spekter støtter at vegsatsingen konsentreres dit samfunnets nytte er størst.

Antall bompengeselskap reduseres fra 50-60 til to/tre

Regjeringen foreslår å redusere administrasjonskostnadene og renteutgiftene i bompengeselskapene, ved å redusere antallet selskap kraftig. De nye selskapene skal være etablert i løpet av 2015, og benchmarkes mot hverandre. Bestiller- og utførerrollen i bompengeinnkrevingen skal også skilles. Spekter mener dette er gode løsninger.