Ved virksomhetsoverdragelser har de ansatte som overføres til ny arbeidsgiver ofte rett til å beholde sine rettigheter og plikter i henhold til ansettelsesforholdet. En fersk dom fra Høyesterett bidrar til å avklare hvilke rettigheter som følger med ved en virksomhetsoverdragelse.

Saken Høyesterett behandlet knytter seg til at renhold i Forsvaret ble satt ut på anbud, og spørsmålet var hvilke rettigheter de ansatte skulle ha med seg til den nye arbeidsgiveren. ISS vant anbudet og overføringen var en virksomhetsoverdragelse. Det innebar blant annet at de ansatte renholderne fulgte med over fra Forsvaret til ISS. Siden saken innebar prinsipielle spørsmål, valgte Spekter etter dialog med NHO, å erklære såkalt partshjelp til støtte for ISS.

Høyesterett tok stilling til om oppsigelsesfrister fra staten, alderspensjonsordning fra staten i forbindelse med særaldersgrenser og offentlig AFP fra staten skulle overføres.

Hva betyr dommen i praksis?

Høyesterett kom til at oppsigelsesfristene som gjaldt i staten, var formulert slik i arbeidsavtalene at de dermed gjaldt videre i forholdet mellom arbeidstakerne og den nye arbeidsgiveren etter virksomhetsoverdragelsen.

- Det blir på bakgrunn av dette viktig for arbeidsgivere å gi klart uttrykk i ansettelsesavtaler for at eventuelle henvisninger til andre regelsett kun er til informasjon, dersom det er arbeidsgivers mening, sier Carlsen.

Høyesterett kom videre til at reglene i arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd, som gir ny arbeidsgiver anledning til å erstatte pensjonsordningen hos den tidligere arbeidsgiveren med den nye arbeidsgiverens egen pensjonsordning, omfattet både pensjon knyttet til særaldersgrenser og AFP i staten. Dette innebar en endring fra lagmannsrettens avgjørelse, som konkluderte motsatt på punktet om pensjon knyttet til særaldersgrenser.

- Arbeidsgivere som skal overta ansatte fra staten, må gjøre grundige vurderinger av hvilke rettigheter og forpliktelser de ansatte har rett til å ta med seg. Dersom arbeidsgiversiden ikke hadde vunnet frem i Høyesterett med argumentasjon om at «pensjonsunntaket» i arbeidsmiljøloven kapittel 16 var riktig å anvende, ville dette medført store kostnader for ny arbeidsgiver. Det ville i tillegg trolig gjort det mindre attraktivt for private selskaper å bidra til omstillingen av offentlig sektor, sier Carlsen

Les dommen (HR-2020-1339-A) her