I utredningen fra det offentlige utvalget ledet av professor Jan Grundt, foreslås det blant annet endringer i finansieringsordning, styring og eierskap for å sikre attraktive og bærekraftige yrkesrettede utdanningstilbud.

Fagskoleutdanningene er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolene tilbyr viktige yrkesutdanninger som samfunnet har behov for, som for eksempel innen teknisk industri, i helsesektoren og i sjøfartsnæringen.

Foreslår færre og større fagskoler

Fagskoleutvalget foreslår at det bør bli færre, men større fagskoler, og at eierskapet for de offentlige fagskolene overføres fra fylkeskommunene til staten. Det foreslås også viktige endringer i finansieringssystemet som tydeliggjør dette som et statlig ansvar.

I NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg løfter utvalget fram følgende hovedutfordringer:

  • Fagskolens uklare plass og svake status i det norske utdanningssystemet
  • Arbeidslivets manglende eierskap til fagskolene
  • Behov for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene
  • Lite hensiktsmessig og for svak styring av fagskolesektoren, herunder en lite hensiktsmessig struktur
  • Utilstrekkelig finansiering gjennom et utilfredsstillende finansieringssystem

Varslet stortingsmelding

Ved overleveringen av utredningen la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vekt på at det nå er på tide å knytte en helhetlig politikk til utviklingen av fagskolene fremover. Han varslet at utredningen nå vil bli sendt på høring, og at regjeringen vil følge opp med en stortingsmelding om fagskoler.

Spekter vil gi ytterligere innspill i høringen og i arbeidet med stortingsmeldingen.

Du kan lese utredningen fra Fagskoleutvalget her.