Offentlig tjenestepensjon er innrettet slik at en arbeidsgiver vil kunne få pensjonsregninger også etter at arbeidstakere har sluttet og også etter at selve virksomheten er nedlagt. Dette skyldes at ordningen har reguleringsbestemmelser som løper så lenge de som har tjent opp rettigheter lever.

Utvalget foreslår enstemmig at slike historiske forpliktelser bør dekkes av staten.

Spekter mener at utredningen med all tydelighet viser at offentlig tjenestepensjon er et helt umulig produkt for ideelle og kommersielle virksomheter.

I sitt høringssvar legger Spekter vekt på at utgangspunktet nå må være å skape mest mulig like konkurransevilkår for alle aktører. Med hensyn til hvordan slike forpliktelser eventuelt skal dekkes er det også viktig at dette gjøres på en måte som ikke har en konkurransevridende effekt.

Spekter støtter derfor den modellen utvalget foreslår der staten overtar forpliktelsen overfor den enkelte arbeidstaker ved at forpliktelsen legges til Statens Pensjonskasse.

Svært betenkelig

Utvalget har også pekt på at hybridpensjon kan være et hensiktsmessig alternativ til offentlig tjenestepensjon for ideelle virksomheter. Spekter finner det svært betenkelig at utvalget foretar en slik vurdering av ulike pensjonsprodukter når dette ikke har vært en del av utvalgets mandat og dette er et omtvistet forhandlingstema mellom partene i mange virksomheter.

Spekter reagerer også på at utvalget ikke kommuniserer at hybridpensjonsordningen også har med seg enkelte av de negative elementene ved offentlig tjenestepensjon som man nå ser effekten av, og som har utløst utvalgets arbeid. Når poenget er konkurranse på like vilkår blir det underlig å først be om å bli kvitt en konkurranseulempe for deretter å skaffe seg en ny.

Les Spekters høringsuttalelse her