Denne uken kom en rapport fra Vista Analyse som går gjennom hvilke konsekvenser den økte arbeidsgiveravgiften har hatt for ulike næringer. Det er særlig bedrifter med prosjekter som krever høy kompetanse som er utsatt.

Rapporten peker på en risiko for at prosjekter blir ulønnsomme og at arbeidstakere med høy kompetanse erstattes av arbeidstakere med lavere kompetanse. Den peker også på en mulig skjevfordeling mellom private arbeidsgivere og arbeidsgivere i offentlig sektor og i utlandet.

– Den økte arbeidsgiveravgiften var ment å være midlertidig og kom som en overraskelse på norske arbeidsgivere da den ble innført. Rapporten peker på at dette har ført til usikkerhet om forutsigbarheten i det norske skattesystemet. Lærdommen må være at dette er siste gang en ekstraskatt ilegges på denne måten, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Spekter er opptatt av langsiktighet i de politiske rammebetingelsene og av en riktig balanse mellom privat og offentlig sektor. Den økte arbeidsgiveravgiften bidrar i negativ retning i begge disse hensynene, påpeker Bratten.

– Jeg er glad for at finansministeren har lovet at den økte avgiften vil forsvinne i løpet av 2025. Han har derimot ikke vært tydelig på når i 2025 dette vil skje. Vårt budskap er at den økte arbeidsgiveravgiften må opphøre allerede 1. januar 2025, sier Bratten.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Abelia, Akademikerne, Finansforbundet, Econa, Finans Norge, IKT Norge, Negotia, Nito, NHO, Rif, Spekter, Tekna og Virke. Rapporten som kom denne uken er en foreløpig rapport. Hovedrapporten vil legges frem like etter sommeren.