Avtalen omfatter blant annet tiltak for å bidra til god gjennomføring av samhandlingsreformen, sikre rett person på rett plass og sørge for gode team rundt pasienten.

- Samarbeidet har vært en styrke for Spekter, og det betyr mye for utvikling av arbeidslivet og sykehusene. Vi har blant annet jobbet for flere heltidsstillinger, flere læreplasser og satt fokus på utdanning og kompetanse. Dessuten har vi avtalt høyere godtgjøring for de som jobber mer på lørdag og søndag, for å se om det kan bidra til mer heltid, sa Bratten.

Fagforbundets leder Mette Nord så også frem til videre samarbeid.

-Jeg setter pris på at vi kan jobbe sammen videre for å foredle og videreutvikle de resurssene og den kompetansen vi har.  Vi gleder oss til et fornyet engasjement og samarbeid med Spekter, sa Nord.

Mer oppmerksomhet på oppgavedeling

I tiden fremover er Spekter og Fagforbundet enige om å stimulere til  enda mer oppgavedeling og samhandling mellom faggrupper i sykehus og mellom sykehus og kommuner. Erfaringer og behov for videreutvikling vil bli gitt som innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Bratten berømmet Fagforbundet for å være pådriver for nettopp oppgavedeling i helsetjenesten.

-Oppgavedeling er i endring hele tiden. Kompetanse er i kontinuerlig utvikling, og kvalitet utvikler seg ved at de ulike yrkesgruppene utvikler seg. I dag gjør sykepleiere oppgaver bare leger gjorde før, på samme måte som helsesekretærer  tar de blodprøvene som før var forbeholdt bioingeniører. Det er viktig å bidra til at vi lærer og utvikler oss hele tiden, sa Bratten.

-Fremsnakk sykehusene!

Bratten pekte også på at det er mange som mener noe om sykehusene, og at det dessverre ofte er de negative historiene som får mest oppmerksomhet.

- Ni av ti trives på jobb, det behandles flere pasienter enn noen sinne, likevel er det mange som kritiserer sykehusene. Nå er det er på tide at vi fremsnakker spesialisthelsetjenesten, sa Bratten til applaus fra forsamlingen.

- Det er bra at pasientenes rettigheter styrkes. Det utfordrer helsepersonells kompetanse, men vi må også være klare over at det utfordrer helsepersonells tid. En ny rettighet til pasienten, er en ny rettighet helsepersonell skal dokumentere at blir innfridd. Det må både politikere og andre som mener helsepersonell bruker for mye tid på byråkrati ta inn over seg, sa Bratten.

Trange kår for realitetsorienteringen

Bratten pekte også på utfordringene knyttet til å sikre nok arbeidskraft i årene som kommer.

- Det er et paradoks at 35 prosent ikke vil jobbe mer for å bidra til velferdsordningene i fremtiden, samtidig som de fleste av dem vil ha samme eller høyere velferdsnivå som i dag. Det er også en utfordring at  omtrent halvparten av befolkningen heller vil ha fri på fredag enn en lønnsøkning på 20 prosent.

- Vi har alle en jobb å gjøre for å bidra til at det blir nok arbeidskraft til å sikre velferdsordningene i fremtiden. Det som er sikkert, er at flest mulig må jobbe mest mulig, lengst mulig og med riktig kompetanse, avsluttet Bratten.