Bratten viste til at det i den norske modellen er en balanse som skal ivaretas mellom organisert arbeidsliv, økonomisk styring og offentlig velferd. Modellen er vellykket ved at den klarer å kombinere gode velferdsordninger og høy produktivitet og økonomisk vekst.

- Modellen har bidratt til å samle partene og myndighetene raskt om felles mål når nasjonen har trengt det. Vi har sett dette gjennom Solidaritetsalternativet, pensjonsreformen og en oppsiktsvekkende disiplin i inntektspolitikken som har levert ansvarlige lønnsoppgjør tilpasset det konkurranseutsatt sektor tåler og der offentlig sektor har stilt forbilledlig opp, sa Bratten.

Modellen er truet

Modellen møter utfordringer fra flere hold. Bratten trakk fram ytre trusler som lav organisasjonsgrad, arbeidslivskriminalitet og at myndighetenes vil påføre bedriftene og virksomhetene oppgaver som myndighetene selv skal ha ansvar for.

- Jeg mener vi bør passe på nå. Det er for mange indikasjoner på at Regjeringen prøver å laste ansvar over på arbeidslivet. Vi skal selvsagt bidra både til å inkludere og til å lære opp, men det er altså velferdsstaten, ikke virksomhetene, som har hovedansvar for de som ikke har klart å komme seg gjennom videregående skole – mange fordi myndighetene somler med å sette inn tiltak for dem for øvrig, eller for de som har falt ut av arbeidslivet fordi de har vært syke, eller for de som ikke kommer inn fordi de ikke snakker språket vårt, sa Bratten.

Bratten kom med en klar advarsel.

- Jeg mener modellen er truet. Den er skrudd veldig nennsomt sammen. Sammenhengene er klare, men sammenbindingene er skjøre.  VI må ikke skru for mye på skruene før vi får problemer med å holde modellen sammen. Samtidig må heller ikke vi som parter bruke modellen feil. Det vil være en trussel mot modellen hvis vi ikke bruker modellen til endringsprosesser når vi faktisk går inn i endringenes tid. sa Bratten.

En modell for innovasjon

Endringstakten i samfunnet øker. Det skjer en rivende teknologisk utvikling, innbyggernes og kundenes brukervaner endres, forventningene øker, og mange virksomheter møter en skjerpet internasjonal konkurranse. Digitaliseringen skaper nye og krevende utfordringer for virksomhetene slik at behovet for ny kompetanse og omstilling forsterkes ytterligere. Det er en stor utfordring å utvikle organisasjoner som er fleksible, raske og innovative nok til å møte det kontinuerlige behovet for omstilling.

-  Vi må våge å utfordre modellen slik at den er rustet til å møte framtiden. Den største innovasjonskraften ligger ikke i duppedingser av ulik størrelse, den ligger i endring av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser. Her har deres medlemmer og våre ledere en felles oppgave ute i virksomhetene. Dette er to-partsrelasjonen i den norske modellen i praksis, sa Bratten.