Du kan se hele opptaket fra frokostmøtet her:

Bratten var videre opptatt av at norsk økonomi er inne i et paradogmeskifte hvor vi samtidig får både økende utgifter bl.a. til eldrebølgen og reduserte inntekter som følge av utfasingen av olje- og gassektoren.

– Dette gjør at vi har et stort behov for omstilling og å øke verdiskapingen. I lys av det er samferdselssektoren et viktig middel både for å mobilisere og øke tilgangen på arbeidskraft, og for å redusere transportkostnadene for næringslivet. Derfor blir det viktig fremover at vi bygger en kapasitet som er riktig i forhold til behovene, og av en standard som kan vare over tid. Vi må i fremtiden bli flinkere til å velge kun de prosjekter som fyller de målene og ambisjonene vi har, og som samtidig kan vise til større nytte enn kostnader, slo Bratten fast.  
Hun viste til at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i fjor karakteriserte den foreliggende NTP-en som urealistisk og derfor valgte å forkaste den, for å starte arbeidet med en ny og mer realistisk plan. – Dette var modig og realt gjort, roste Bratten.

Alle ønsker mer miljøvennlige transportalternativer

Bratten så deretter på hva undersøkelser forteller oss om hva brukerne av samferdselssektoren egentlig mener.

– Da ser vi bl.a. at bilistene i en undersøkelse fra NAF ønsker seg bedre kollektivtransport og bedre vedlikehold av veiene, mens bygging av nye veier er helt nede på 5. plass. Togpassasjerenes største ønske, ifølge Vys kundeundersøkelse, er at toget er i rute, fortalte hun. Videre pekte hun på at næringslivet først og fremst ønsker seg en mer bærekraftig transport, bl.a. ved å flytte mer av godstrafikken fra vei til jernbane, mens lastebilnæringen vil prioritere å bygge gode veier mellom fergene, fremfor en storstilt investering i fergefrie veier.

– Mange av forutsetningene for å lykkes med disse ambisjonene og ønskene ligger nettopp i de tre hovedprioriteringene jeg pekte på innledningsvis, konstaterte Bratten. Hun ga samtidig to eksempler på vedtatte prosjekter hun mener regjeringen nå med god samvittighet kan skrinlegge, nemlig Nord-Norgebanen og Stad skipstunnel.

Hun avrundet med å gi to gode råd til regjeringen, før de nå skal utforme den nye planen og presentere denne til våren.

– Vi har allerede en samferdselsinfrastruktur som vi har investert 3000 milliarder kroner i å bygge. Vi må sørge for å utnytte det vi allerede har mye bedre. Pengene som blir til overs kan investeres, men det må gjøres mer lønnsomt enn vi har gjort til nå. Samtidig må vi i lys av dagens situasjon med krigen i Ukraina også prioritere prosjekter som gir oss økt samfunnssikkerhet og beredskap høyere enn vi har gjort til nå, slo Bratten fast.

Regjeringen vil også prioritere tøffere

Etter Brattens innledning var statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet invitert til å fortelle om regjeringens visjoner for den nye NTP-en. Hun slo innledningsvis fast at regjeringens klare ambisjon er å utarbeide en realistisk plan som faktisk skal la seg gjennomføre, og som også kan gi økt forutsigbarhet for dem som skal sette planen ut i livet.

– Dette betyr i praksis at regjeringen anerkjenner at vi vil måtte gjøre tøffe valg og prioriteringer, slo Kroglund fast. Hun varslet samtidig at samferdselssektoren ikke vil få slike økninger i de årlige budsjettene som man har vært vant til. Ellers var hun langt på vei enig i Spekters prinsipper både om økt vedlikehold, å bruke dagens infrastruktur bedre, og å legge samfunnsøkonomisk nytte til grunn for fremtidige prioriteringer i større grad enn i dag.

Blant andre innledere på frokostmøtet var Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter; Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge; Abraham Foss, konsernsjef i Avinor; Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier og Magnus Takvam, politisk kommentator i Altinget. Programleder var Terje Svabø.

Du kan se hele opptaket fra frokostmøtet her: