eregninger inntatt i Perspektivmeldingen viser at vi allerede om 10-15 år må redusere utgiftene eller øke inntektene med rundt fem milliarder kroner hvert år.

- Selv om Perspektivmeldingen er egnet til å skremme nattoget av skinnene, fortjener den å få en mer framtredende plass i samfunnsdebatten og den må bli et mer aktivt styringsdokument for budsjettpolitikken – også i Stortinget. Vi tror derfor at en årlig debatt i Stortinget om Perspektivmeldingen i forkant av budsjettdebatten, samt at meldingen blir lagt fram tidligere i 4- års perioden ville tjent budsjettprosessene i Stortinget, sa Bratten.

Skatte og avgiftspolitikken

Bratten uttrykte støtte til at regjeringen følger opp enigheten fra forrige stortingsperiode om reduksjoner i selskapsskatten og avvikling av skatteklasse 2.

- Skal norske bedrifter konkurrere i et internasjonalt marked må skattereglene være tilpasset denne konkurransen. Vi støtter også forslaget om å fjerne skatteklasse 2. Dette er en foreldet skattelette til familier der mor er hjemmeværende. En fjerning av skatteklasse 2 vil bidra positivt til større likestilling mellom kjønnene og bedre integrering av innvandrere i det norske samfunnet, sa Bratten.

Avgift på el-biler

Bratten viste til regjeringens forslag om å innføre avgift på tyngre el-biler.

- Dette vil kunne ramme næringslivets planlagte innkjøp av nye, større elektriske varebiler. Dersom disse belastes med vektavgift vil dette begrense overgangen til elektriske varebiler, noe som er uheldig fordi vi nå trolig står foran en større omlegging også når det gjelder bruk av elektriske varebiler, sa Bratten.

Moms på kultur

Momsreglene for kulturinstitusjoner er svært kompliserte. Musikk- og scenekunstinstitusjoner har i dag ikke moms på billetter, men må til gjengjeld betale moms på mye av det de selv kjøper inn.

- For å sikre et enklere og mer helhetlig regelverk for kultursektoren, har derfor Spekter engasjert seg for en avgiftsplikt med lav sats også for scenekunst og musikk. Vi hadde håpet at dette lå inne i forslaget til Statsbudsjett for 2018, men ble dessverre skuffet. Jeg har lagt ved vår tidligere henvendelse til Finansdepartementet om dette som redegjør nærmere for saken, sa Bratten.

Ny offentlig tjenestepensjon

Regjeringen har signalisert at de vil ta initiativ til en avsluttende prosess med partene i arbeidslivet med mål om å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

- Dette er positivt. Slik Spekter ser det vil det være en stor fordel om vi fikk utviklet ett felles pensjonssystem for hele norsk arbeidsliv. Dette er den utviklingstrenden man nå ser i de fleste andre OECD land, hvor man går vekk fra særordninger for offentlig sektor. Det vil også være et stort paradoks dersom man etablerer pensjonsordninger i offentlig sektor som bedriftene i privat sektor ikke kan ta seg råd til, samtidig som de forventes å finansiere offentlig sektor gjennom sin verdiskapning. Det er også et stort behov for å få en full gjennomgang av alle særaldersgrensene i offentlig sektor og tilpasse de til dagens arbeidsliv. Videre er det ingen grunn til å videreføre de særskilte pensjonslovene for apotek, opera og sykepleiere, sa Bratten.

Les Spekters høringsinnspill her:

Les også NTO og Spekters henvendelse til Finansdepartementet om merverdiavgift i kultursektoren:

Se høringen på Stortingets Nett-TV