Høyreleder Erna Solberg var invitert til å møte en rekke av lederne i Spekters medlemsvirksomheter i etterkant av Spekters generalforsamling. I dialog med Terje Svabø ble hun utfordret til å gi sitt syn på en rekke aktuelle politiske temaer som er viktige for Spekters medlemsvirksomheter.   

Norge har en utfordrende jobb med grønn omstilling

Behovet for omstilling var et gjennomgående tema i samtalen, der Solberg slo fast at Norge står foran større utfordringer med å få til grønn omstilling enn mange andre fordi veksten i olje- og gassektoren har vært så stor.

– Utfordringen fremover er at det ikke er noen andre næringer som er like lønnsomme. For å fase ut olje- og gassektoren trenger vi arbeidsplasser i privat sektor som er lønnsomme og som gir oss nødvendige skatteinntekter, sa Solberg.

I tillegg til å skape nye grønne og lønnsomme arbeidsplasser, var Solberg opptatt av at vi samtidig må få til en opprustning av Norges beredskap, og at det må gjøres samtidig som landet vil få stadig flere pensjonister å forsørge og samtidig færre yrkesaktive.

Oljepenger bør ikke erstatte pengene fra en lønnsom privat sektor

– Selv om mange er opptatt av hvordan vi skal finansiere alle disse utfordringene som nå opptrer samtidig, mener jeg den største utfordringen fremover ikke er penger, men arbeidskraft. Oljefondet vil vokse videre, men jeg frykter en situasjon der norsk økonomi blir drevet av en stadig økende bruk av oljepenger som erstatter strømmen av private penger i statsbudsjettet. Vi må ha en sterk og lønnsom privat sektor til å finansiere velferden vår, og vi må ha nok arbeidskraft til privat sektor. Dette er blant annet ett av hovedpoengene i Helsepersonellkommisjonen, som sier at helsesektoren ikke kan tappe alle andre næringer for sårt tiltrengt arbeidskraft, presiserte Solberg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Terje Svabø og Erna Solberg.
Erna Solberg holdt et engasjert innlegg på Spekters topplederlunsj, der hun ble intervjuet av Terje Svabø.

Vi må prioritere tøffere og effektivisere offentlig sektor

Hun var opptatt av at vi har unnlatt å gjøre en del tøffe prioriteringer fordi vi hatt oljeinntektene. Blant annet mener hun at vi trenger en sterkere effektivisering av offentlig sektor, og som et ledd i dette må vi blant annet få til større fleksibilitet i arbeidstidsordningene innenfor for eksempel helse- og omsorgssektoren, politiet og forsvaret.

– Vi blir nødt til å ta tak i dette fremover, men det har vært vanskelig å ta tak i før nå. Nå tror jeg vi etter hvert har fått den nødvendige kriseforståelsen som gjør disse grepene vil oppleves som nødvendige i en stadig større del av befolkningen, sa Solberg, samtidig som hun også pekte på at en annen debatt som må tas, er hvor mange oppgaver vi egentlig skal pålegge det offentlige å løse.

Økt polarisering skaper mistillit

Solberg hadde merket seg Fagforbundets og For velferdsstatens utspill om at private velferdsaktører utgjør en såkalt «bendelormøkonomi».

– Dette er ren stempling, som gjør at folk og næringslivsledere som er samfunnsbyggere føler seg hetset. Den type polariserende språk bidrar til mindre tillit, sa Solberg.

Hun utrykte bekymret for økende polarisering og uheldig debattklima i det politiske ordskiftet.

– På sett og vis lever særlig opposisjonspolitikere av misnøye, og i en nokså pragmatisk og konsensuspreget politisk hverdag er det naturlig at noen ønsker å spissformulere seg for å vekke oppmerksomhet. Men, jeg er like fullt bekymret når vi ser at ytterliggående krefter graver seg inn i den vanlige debatten og bidrar til å spre konspirasjonsteorier og å bryte ned den alminnelige tilliten til politikere og institusjoner, slo hun fast.

Vi må styrke vår teknologiske kompetanse

En annen kraftig driver for omstilling fremover, mener Solberg er teknologien.

–  Vi må selvfølgelig diskutere utfordringene rundt kunstig intelligens og hvordan teknologien påvirker oss, men det ligger også en produktivitetsgevinst i dette som vi ikke må gå glipp av, slo hun fast.

Samtidig knyttet hun den teknologiske utviklingen og mulighetene denne gir til en hjertesak hun ivrig delte med forsamlingen: – Vi må få flere unge til å velge realfag og teknologi. Hvis vi ikke greier dette står vi i fare for å mangle nettopp den avgjørende kompetansen vi skulle hatt til å bygge nye og lønnsomme næringer, og til å få til de nødvendige omstillingene vi må gjennomføre, slo hun fast.