Programmet «Ufrivillig deltid» ble nedsatt av Stoltenberg II-regjeringen. Målet var å utvikle tiltak og øke kunnskap om forhold som kan bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid i privat og offentlig sektor. Sluttrapporten fra Fafo, viser at målet om større stillinger er nådd.

Wikdahl berømmer ledere, ansatte og tillitsvalgte som har deltatt i prosjektet.
- Dette viser at løsningene for å redusere ufrivillig deltid i stor grad finnes i virksomhetene. Når de som er direkte involvert samarbeider, kommer det gode og innovative resultater, sier Wikdahl.

Flere Spektermedlemmer har deltatt

Blant Spektermedlemmene har flere virksomheter deltatt i programmet med ulike prosjekter:

  • Helse Bergen - "Fulle stillinger for nyutdannede sykepleiere"
  • Helse vest RHF (samarbeid med Fagforbundet) -  "Medarbeiderskap – mulighet og løsninger"
  • OUS Medisinsk klinikk - "Prosjekt felles bemanningsenhet i Medisinsk klinikk"
  • OUS Kvinne og barneklinikk - "Hvordan redusere ufrivillig deltid?"
  • Sykehuset Østfold - "Redusere deltid gjennom helhetlig styring"
  • Helse Nord Trøndelag - "Kompetanseutvikling for medarbeidere i Servicesenteret"
  • Sørlandet sykehus - "Felles bemanningsenhet"
  • Sørlandet sykehus -"Økt grunnbemanning – økt stillingsstørrelse – økt kompetanse"

Ulike tiltak virker

Langvakter, bemanningsenheter, kombijobbing på tvers av avdelinger og ulike turnusordninger er blant tiltakene som har vært iverksatt gjennom programmet. Fafo konkluderer med at alle tiltakene har gitt større stillingsstørrelse.

De høyeste gjennomsnittlige stillingsstørrelsene fant man imidlertid der det ble innført kombijobbing og bemanningsenheter.

Bedre arbeidsmiljø og økt kvalitet 

Nesten halvparten av de involverte oppgir at arbeidsmiljøet er blitt bedre gjennom programmet, og tilnærmet ingen mener det har blitt verre. Fafo understreker at trivselsfaktorer knyttet til økt kompetanse og flere kjente på avdelingen, økt mestringsfølelse, jevnere fordeling av arbeidstid og bedre kontroll på fritid og privatøkonomi er styrket.

Ledere og ansatte trekker også fram at blant annet mer tilstedeværelse, færre avbrutte aktiviteter, færre ubesatte stillinger og mindre vikarbruk har virket kvalitetshevende. Flere virksomheter har også opplevd at det er blitt lettere å rekruttere fagpersoner. Dermed blir kompetansenivået i avdelingene høyere.

Inkonsistens hos Arbeidstilsynet

I rapporten beskriver Fafo at når det gjelder utprøving av alternative turnusordninger, har arbeidstakerorganisasjonene ulik politikk og praksis. Mens enkelte nærmest konsekvent avslår forslag om langturnus, er andre mer åpne for å prøve ut slike arbeidstidsordninger.

Fafo fastslår imidlertid at Arbeidstilsynets praksis ser ut til å være varierende. I rapporten fremkommer det at Arbeidstilsynet i noen saksbehandlingsvedtak avslår langvakter på sykehjem fordi tilsynet mener dette prinsipielt sett er helseskadelige. I andre tilfeller fatter det samme Arbeidstilsynet vedtak som går i motsatt retning.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned fra Fafos nettside.