Med utgangspunkt i det behovet eldrebølgen skaper for økt kapasitet og nye løsninger i omsorgssektoren, nedsatte Spekter og NHO Service og handel Omsorgsutvalget. Utvalget som ble ledet av professor emeritus Jan Grund la fram sin rapport "Morgendagens omsorgsutfordringer – behovet for en velferdmiks (PDF, 1MB)" i mai i år. Utvalget besto ellers av personer med fortid i ulike politiske partier. Oppdraget var å vurdere hvordan den demografiske utviklingen vil øke behovet for omsorgsoppgaver i årene framover, og hvordan disse utfordringene best kan håndteres.  

Styrke at rapporten ikke gir standardsvar

- Vi skal kanskje ikke vente at rapporten og oppfordringen til å finne frem til et forlik om omsorg vinner frem akkurat nå i valgkampen, som mye handler om å vise politiske forskjeller. Det vi imidlertid skal merke oss, er at ingen har tatt til orde for å forby kommunene å bruke ideelle, private og offentlige i en velferdsmiks slik utvalget tar til orde for, sa utvalgsmedlem Marit Brandt Lågøyr på møtet i Arendal.  

- Om ikke lenge vil det sitte mange nye kommunestyrerepresentanter rundt om i landet. Noe av det første de må ta inn over seg er den kolossale utfordringen som kommunens omsorgstjeneste står foran. Da tror jeg omsorgsutvalgets anbefalinger kan komme til nytte, sa hun videre.

Hun så det som en styrke at anbefalingene ikke gir standardsvar på hva som vil være riktig i hver enkelt kommune, men at den åpner for flere ulike løsninger. Forutsetningene vil variere, og kommunepolitikerne er best i stand til å vurdere hva som å passer i den enkelte kommune.

Lågøyr viste til Oslo-modellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv, og mente rapportens forslag til prinsipper for ordnede lønns- og ansettelsesvilkår bygger på samme fundament. 

- Jeg tror utvalgets anbefalinger kan legge et grunnlag for en slags «Norgesmodell» for helse- og omsorg, sa hun.

- Går ikke over av seg selv

Daglig leder i Norsk Rådmannsforum og tidligere rådmann Gudrun Grindaker var klar på at samfunnsutfordringen innen eldreomsorgen er så stor at man ikke kan basere seg på bare offentlige tjenesteleverandører. 

- Denne utfordringen går ikke over av seg selv, og kommuneøkonomien vil ikke vokse i samme takt som før. I mange distrikter ser vi avfolkning, og det blir knapphet på arbeidskraft. Ingen kan løse dette alene, dette vil kreve samarbeid. Åpenhet gir tillit og er en nødvendig forutsetning for vellykket samarbeid med private og ideelle aktører, sa Grindaker..

Hun pekte på at god innkjøpskompetanse i kommunene og gode konkurranseutlysninger er en forutsetning, og at der denne kompetansen mangler kan kommunene samarbeide.

Samarbeid har gitt bedre kvalitet

Janne Sonerud, direktør i Unicare Omsorg/Bo- og omsorgstjenester, var i sitt innlegg opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet, og hvordan samarbeidet mellom Oslo kommune og private har bidratt til å bedre omsorgstjenestene de siste årene. 

- Jeg vil påstå at Unicare har bidratt til få fremme kvaliteten på eldreomsorgen. I våre sykehjem har vi gjennomført tiltak som har bidratt til å redusere medisinbruken med over 40%. Merk at jeg sier at vi har bidratt til dette, ikke at vi alene har gjort det Oslo kommune har vært smarte og har laget arenaer for læring på tvers, Her kan vi diskutere både det vi lykkes med og det som ikke fungerer så godt. Dette har kommet brukerne til gode, sa Sonerud

Hun uttrykte bekymring for at Unicare kan miste de fleste av sykehjemmene sine i Oslo hvis den varslede rekommunaliseringen blir gjennomført..

- Vi har jo sett at det er en politisk pendelbevegelse i spørsmålet om bruk av private. Om vi og andre nå blir fjernet og man senere vil ha oss tilbake, tar det tid å bygge opp fagmiljøer som det vi har i dag, sa Sonerud.

Se opptak fra møtet her: