Statsråden understreket behovet for at organisasjoner som Spekter er opptatt av velferdssamfunnets bærekraft.

- Vi kan ikke nå våre mål om vi ikke har arbeidsgiverorganisasjoner som Spekter sammen med oss for å skape et mer inkluderende arbeidsliv, og som er opptatt av at vi prioriterer på en god måte. Vi kan for eksempel ikke ta oss råd til 6 timers dag. Lavere sysselsetting vil gå på bekostning av noe. Da må noe prioriteres bort. Det kommer ofte for dårlig fram i debatten, sa Hauglie.

Statsråden viste til at tilliten til partier og politikere internasjonalt er synkende. Hvem som har tatt del i økonomisk vekst betyr mye for tilliten i samfunnet. For eksempel har den økonomiske veksten i USA kommet et fåtall til gode.

- Slik er det heldigvis ikke i Norge. Men vi er også sårbare. For å unngå det vi har sett i andre land, må vi bekjempe fattigdom og sette folk i stand til å leve selvstendige og frie liv. Det å ha forventninger om aktivitet er helt grunnleggende. Derfor skal vi skal følge opp de ledige på en langt bedre måte, og vi inviterer til en inkluderingsdugnad som skal være et prosjekt for hele samfunnet. Mange av Spekters medlemsvirksomheter er allerede gode inkluderingsarenaer, sa Hauglie.

Fra 2030 vil vi ha et inndekningsbehov på 5 milliarder i året, og det understreker behovet for innstramminger i årene framover. Utgiftene til helserelaterte ytelser i dag, tilsvarer nesten hele inntekten vi får fra arbeidsgiveravgiften.

- Å få folk tilbake til jobb raskere vil ha mye å si for den enkelte og for samfunnet. Mange kan jobbe litt. Vi har et godt utgangspunkt for å lykkes i Norge. Men selv med gode forutsetninger står vi foran store utfordringer. Vi må blant annet fullføre pensjonsreformen sammen med partene i arbeidslivet. Jeg håper vi klarer å lose i havn en pensjonsordning som sikrer mobilitet mellom privat og offentlig sektor og er god for både de ansatte og for arbeidsgiverne, sa Hauglie.

Automatisering og ny teknologi gir nye store muligheter. Det gir nye jobber og mer effektivitet, men det krever også ny kunnskap.

Folk skal ikke gå ut på dato som følge av digitalisering og automatisering. Da kreves det at man fyller på med kunnskap. Derfor skal vi gjennomføre en kompetansereform som sikrer etter- og videreutdanning. Det er et viktig bidrag for å opprettholde bærekraften i velferdssamfunnet vårt, sa Hauglie.