Både Spekter og andre har foreslått å sette ned et slikt utvalg for blant annet å se på hvilke konsekvenser den store flyktningestrømmen gir for arbeidslivet og inntektspolitikken. Spekter er derfor fornøyd med at utvalget nå er etablert.

Utvalgets mandat inneholder følgende hovedpunkter:

• Utvalget skal vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013.
• De nye utviklingstrekkene er først og fremst fallet i oljeprisen og tilstrømmingen av asylsøkere til Europa.
• Utvalget skal vurdere om de nye utviklingstrekkene har vesentlig betydning for konklusjonene som Holden III-utvalget trakk opp, og mulige implikasjoner for lønnsdannelsen skal eventuelt skisseres.

Utvalget ledes av Ådne Cappelen, og består i tillegg av representanter fra de ulike arbeidslivsorganisasjonene, Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl representerer Spekter i utvalget, som skal legge frem sin innstilling innen 20. september 2016.

Les mandatet til utvalget på Finansdepartementets nettside