FARVE finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og gjennomføring av en kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk. Vi ønsker prosjekter med faglig og strategisk tyngde, som holder høy kvalitet og gir ny kunnskap om NAVs virkemidler, tjenester og arbeidsmåter. Programmet skal ivareta bruker-, virksomhets- og myndighetsperspektivet og bidra til forbedringsarbeid i NAV.

Forsøk og forskningsprosjekter som gir mer kunnskap om følgende områder, vil bli prioritert:

  • Effekter av NAVs arbeidsrettede tiltak, tjenester og øvrige virkemidler.
  • Arbeidslivstilknytning og levekår for prioriterte grupper i arbeids- og velferdspolitikken.
  • Arbeidsinkludering, herunder NAVs samhandling med arbeidsliv, helsevesen og brukere, og arbeidsplassen som arena for forebygging og oppfølging av sykefravær.

 Krav til søknaden:

  • Søknaden må inneholde en kort redegjørelse for kunnskapsstatus på området, samt hvilken ny kunnskap prosjektet vil gi.
  • Funn og resultater må være etterprøvbare og ha betydelig overføringsverdi.
  • Metoden må være solid og egnet for problemstillingen.
  • Prosjektledelsen må ha god kompetanse på fagområdet.
  • Forsøk må kvalitetssikres og evalueres av et forskningsmiljø.
  • Søknaden må inneholde et realistisk budsjett og fremdriftsplan. Merk at FARVE-midler ikke kan benyttes til ordinære driftsoppgaver.

Hvem kan søke?

Forskningsmiljøer, virksomheter og organisasjoner kan søke om prosjektmidler gjennom FARVE-programmet. Søknaden må være forankret i prosjektansvarlig organisasjon. Vi gjør oppmerksom på at prosjekter som får midler gjennom FARVE-programmet, forplikter seg til å rapportere om fremdrift, funn og resultater.

Les mer om rapporteringskrav på FARVEs nettsider.

Hvordan søke?

Du finner mer informasjon og søknadsskjema med veiledning på FARVEs nettside. Signert søknad i pdf-format sendes til farve@nav.no innen utgangen av 14. november.Lurer du på noe? Send e-post til sekretariatet for FARVE: farve@nav.no Søker vil bli orientert om utfallet på e-post i løpet av mars 2015. 

I tillegg til denne ordinære utlysningen, vil det bli lyst ut midler til forskningsprosjekter knyttet til særskilte problemstillinger. Følg med på FARVEs nettsider for mer informasjon.